ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Aan 'perspectief'-overwegingen komt geen gezag van gewijsde toe
Gerechtshof Amsterdam 08-01-2019 (pub. 21-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:62
Aan de overwegingen die zien op het perspectief van de minderjarige komt geen gezag van gewijsde toe. Deze kunnen in een volgende procedure niet aan moeder tegengeworpen worden.
Uitleg (afwijking?) samenlevingsovk c.q. huwelijksvoorwaarden
Rechtbank Rotterdam 11-04-2018 (pub. 26-04-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:3418
In huwelijksvoorwaarden: kosten gemeenschappelijke huishouding naar evenredigheid van inkomen. Rb: deze draagplicht vervalt niet bij einde gemeenschappelijke huishouding.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 31-10-2019

(pub. 08-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4022
Door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst waarin afkoop van partneralimentatie is opgenomen, bestaat geen recht meer op partneralimentatie en is het niet mogelijk om wijziging van (dat recht op) partneralimentatie te verzoeken. Om die reden gaat het hof niet in op de vraag of sprake is van een geldig niet-wijzigingsbeding in de zin van artikel 1:159 BW.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-11-2019
(pub. 07-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9515
Alhoewel toepasselijke huwelijksgoederenregime niet ter vrije bepaling van partijen staat, heeft ingevolge vaste rechtspraak het feit dat een in kracht van gewijsde gegaan vonnis blijkt te berusten op een onjuist rechterlijk oordeel, niet tot gevolg dat aan het vonnis geen gezag van gewijsde toekomt. Nu in de beschikking het toepasselijke huwelijksvermogensregime is bepaald, heeft dit gezag van gewijsde gekregen en moet daarvan worden uitgegaan art. 1:236 BW.
Rechtbank Noord-Holland 08-05-2019
(pub. 17-06-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:5151
Ter zitting bereikte overeenstemming mbt verdeling VOF (afrekenen obv peildatum 1/1/2010 tegen balans 31/12/2009) is vastgelegd in tussenbeschikking. Vrouw komt hierop terug. Rb: er is sprake van een bindende eindbeslissing. Niet gebleken dat deze berust op een onjuiste feitelijke of juridische grondslag. Benoeming deskundige teneinde onderneming te waarderen obv uitgangspunten zoals ter zitting door partijen overeengekomen.
Gerechtshof Amsterdam 26-03-2019
(pub. 02-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1015
De vorderingen van de man zien op dezelfde rechtsbetrekking als in de eerdere procedure bij het hof Den Haag. Dat dit hof van oordeel was dat hij zijn subsidiaire verzoek onvoldoende had onderbouwd, brengt niet mee dat hij dit geschil opnieuw, met een voldoende onderbouwing, aan de volgende rechter mag voorleggen. “Het meer of anders verzochte” is immers afgewezen. Deze beschikking komt dus gezag van gewijsde toe. Hierop stuiten alle door hem in dit geding aangevoerde argumenten af. Afwijzing. Proceskostenkostenveroordeling.
Rechtbank Limburg 21-12-2018
(pub. 07-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2018:12444
Gezag van gewijsde van beschikking over vervangende toestemming tot erkenning; gewijzigde omstandigheden.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gezag van gewijsde

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN