ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Pensioen moet alsnog verevend - maar niet met terugwerkende kracht
Rechtbank Overijssel 03-08-2022 (pub. 05-08-2022), ECLI:NL:RBOVE:2022:2288
De pensioenaanspraken van de in 2005 gescheiden pp moeten worden verevend. Het al aan man uitgekeerde pensioen hoeft echter niet te worden verevend, omdat vrouw dit niet eerder heeft gevraagd en man dan zwaar zou worden getroffen.
Hof heeft onjuiste maatstaven gehanteerd voor afstorting pensioen
Hoge Raad 15-07-2022 (pub. 15-07-2022), ECLI:NL:HR:2022:1080
Indien sprake is van dekkingstekort voor pensioen man én vrouw - hetgeen vrouw niet betwist - had Hof betoog vrouw dat tekort voor rekening man moest komen, moeten beoordelen. En onduidelijk: wat is vergelijkbaar verzekeringsproduct?
Omvang nabestaandenpensioen neemt steeds verder af
De laatste jaren is de regeling voor het nabestaandenpensioen aanzienlijk versoberd. De toekomstige, ingrijpende hervorming van de Pensioenwet zal ook een wijziging van het stelsel van het nabestaandenpensioen meebrengen.
Clausule in convenant verplicht vrouw niet tot delen kleine pensioenen met man
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-06-2022 (pub. 16-06-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:4904
Uit passage "verevenen conform de wettelijke standaardregeling” in convenant volgt - anders dan man stelt - niet dat alle pensioenen en dus ook de kleine pensioenen van de vrouw worden verevend, verrekend of verdeeld. Afwijzing.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Oost-Brabant 28-07-2022
(pub. 08-08-2022), ECLI:NL:RBOBR:2022:3043
Verevend ouderdomspensioen ten onrechte gekort op de ZW-uitkering. Verevend ouderdomspensioen is geen inkomen in verband met arbeid in de zin van art. 3:5, vierde lid, van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten. De pensioenuitkering vloeit namelijk niet voort uit een dienstbetrekking van eiseres, maar uit haar echtscheiding. Het UWV heeft deze uitkering ten onrechte gekort op de ZW-uitkering van eiseres.
Rechtbank Overijssel 03-08-2022

(pub. 05-08-2022), ECLI:NL:RBOVE:2022:2288
Geen aanleiding in hetgeen man aanvoert om vrouw aanspraak op pensioenverevening te ontzeggen. Man zou dan moeten aantonen onvoldoende financiële middelen over te houden om behoorlijk van te leven. Vrouw heeft haar recht - door stil te zitten - niet verwerkt. Het stilzitten maakt dat beroep op R&B slaagt. Vrouw heeft niet eerder beroep gedaan op verevening, terwijl zij eerder wetenschap had dit recht. Positie man zou onredelijk worden verzwaard als hij reeds uitgekeerde pensioen van voor dagvaarding zou moeten verevenen.
Rechtbank Rotterdam 20-07-2022
(pub. 01-08-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:6028
Verevening pensioenrechten na einde huwelijk. Omdat gedaagde partij het door eiseres berekende bedrag onvoldoende gemotiveerd heeft betwist, door bijvoorbeeld een eigen berekening over te leggen, wordt het door eiseres berekende bedrag toegewezen.
Gerechtshof Amsterdam 12-07-2022

(pub. 18-07-2022), ECLI:NL:GHAMS:2022:2043
De man stelt dat weliswaar geen sprake is van rendement, maar dat de verschuldigde rendementsheffing over het vermogen wel als draagkrachtdrukkend meegenomen dient te worden. Hof: gelet op ECLI:NL:HR:2021:1963 (alleen werkelijk rendement mag worden belast) en berichten op site belastingdienst (voor reeds opgelegde aanslag wordt rechtsherstel geboden) gaat Hof ervan uit dat als geen sprake is van rendement, ook geen rendementsheffing wordt geheven. Hof houdt hiermee geen rekening bij bepaling draagkracht man.
Hoge Raad 15-07-2022

(pub. 15-07-2022), ECLI:NL:HR:2022:1080
WVPS. Hoogte pensioenaanspraak moet worden bepaald naar tijdstip echtscheiding. Commerciële waarde (bedrag dat nodig is om die pensioenaanspraak bij externe pensioenverzekeraar te verzekeren) moet worden bepaald naar tijdstip afstorting. Indien sprake is van dekkingstekort, zal betoog vrouw moeten worden beoordeeld dat aanleiding bestaat dit tekort, in afwijking van het uitgangspunt dat tekort evenredig wordt gedeeld, voor rekening man te laten.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Let op: verklaring pensioenuitvoerder nodig bij afwijkende afspraken bijzonder partnerpensioen
(Eric de Bruijn, 11-05-2020)
Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft bepaald dat er een verklaring van de pensioenuitvoerder aan het convenant gehecht dient te worden bij afwijkende afspraken rondom het bijzonder partnerpensioen. Maar hoe werkt dit in de praktijk?
Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021: conversie als hoofdregel!
(Mr. Frits van der Kamp, 19-03-2019)
Het Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 heeft als hoofdregel: de pensioenconversie. Wat zijn bij overlijden en pensionering de voor- en nadelen ten opzichte van het huidige regime van verevening?
Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN