ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Uitleg over het Egyptische/Islamitische gezagsrecht
Rechtbank Gelderland 07-02-2019 (pub. 11-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:509
I.c. is het Egyptische, hanefitische familierecht van toepassing. Toelichting over het onderscheid in het Egyptische recht tussen de wettelijke vertegenwoordiging en het zorgrecht.
Nederlands recht toegepast bij erkenning
Rechtbank Overijssel 28-11-2018 (pub. 14-12-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4798
Somalisch recht toepasselijk maar NL recht toegepast, nu persoonlijke staat van vreemdeling aan wie verblijfsvergunning is verleend (moeder) wordt beheerst door recht woonplaats.
Perpetuatio fori-beginsel geldt ook in appel
Gerechtshof Den Haag 17-10-2018 (pub. 18-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2730
NL rechter bevoegd, nu moeder met kind in NL woont ttv indienen verzoek (art. 8 Brussel IIbis). Latere wijziging van omstandigheden kan aan die bevoegdheid geen afbreuk doen. Dat beginsel geldt ook in appel.
Kinderontvoering: was vader belast met gezag ttv overbrenging?
Rechtbank Midden-Nederland 27-06-2018 (pub. 01-10-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:4679
Naar Pools recht wel, naar NL recht niet. HKV 1961 biedt geen uitsluitsel over toepasselijk recht. Uitleg cfm Weens verdragenverdrag 1969. Erkenning van volgens Pools recht ontstane gezagsverhouding.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPIP
Gerechtshof Amsterdam 05-02-2019
(pub. 12-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:322
Verzoek schorsing ouderlijk gezag moeder. Moeder ( niet in 1e aanleg verschenen) is ontvankelijk in appel, omdat zij binnen drie maanden nadat zij objectief verifieerbaar bekend is geworden met beschikkingen appel heeft ingesteld (art. 806 Rv). NL rechter is onbevoegd kennis te nemen van het verzoek: verzoek valt binnen materieel toepassingsgebied Brussel IIbis, maar niet binnen formeel toepassingsgebied nu gewone verblijfplaats kind ten tijde van inleidend verzoek in Israël (art. 8). Geen rechtsmacht ex art. 5 Rv.
KIIP
Rechtbank Gelderland 07-02-2019
(pub. 11-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:509
Echtscheiding met nevenvoorzieningen tussen Staatloze vrouw en man met Egyptische en Palestijnse nationaliteit. Welk recht toepasselijk (Egyptisch, Palestijns of Nederlands)? Echtscheiding: NL rechter rechtsmacht (art. 3 Brussel IIbis); NL recht toepasselijk (art. 10:56 BW). Jongste kind: NL rechter rechtsmacht (HKV 1996: gewone verblijfplaats NL); NL recht toepasselijk (HKV 1996). Oudste kinderen: NL rechter niet bevoegd (HKV 1996: gewone verblijfplaats Egypte). Bevat uitleg over het Egyptische/Islamitische gezagsrecht.
IP
Rechtbank Rotterdam 19-12-2018
(pub. 07-02-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:11096
Erkenning Algerijnse gezagsbeslissing. Geen bilateraal erkenningsverdrag tussen Nederland en Algerije en multilaterale verdragen niet van toepassing, zodat commune Nederlandse internationale erkenningsrecht (art. 431 Rv) van toepassing. Voldaan aan vereisten van art. 431 lid 2 Rv, zodat Algerijnse beslissing in Nederland kan worden erkend zonder behandeling ten gronde.
IP
Rechtbank Gelderland 07-12-2018
(pub. 05-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5753
Verzoek gezamenlijk gezag ex art. 1:253t BW. NL rechter bevoegd (art. 8 Brussel IIbis: gewone verblijfplaats kinderen; art. 15 HKBV 1996). Gezagsbeslissing Turkse rechter niet erkend (HKBV 1961, niet bevoegd, gewone verblijfplaats kinderen NL). Verzoek moeder en stiefvader afgewezen ex art. 1:253q lid 1 en 253r BW. Sprake van schorsing gezag vader (zijn verblijfplaats al lange tijd onbekend). Moeder oefent van rechtswege alleen ouderlijk gezag uit; in dictum opgenomen als ‘verstaansbeslissing’, aangetekend in gezagsregister
IP
Gerechtshof Amsterdam 22-01-2019
(pub. 05-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:170
Vader van rechtswege met gezamenlijk gezag belast: gezagsverhouding ttv geboortes kinderen van rechtswege ontstaan; HKBV 1961 toepasselijk; NL recht toepasselijk (art. 3 HKBV 1961, kinderen NL nationaliteit); kinderen staande huwelijk geboren, zodat man van rechtswege met gezamenlijk gezag belast (art. 1:251 BW). Gezag man niet rechtsgeldig beëindigd door Marrokkaanse uitspraak: Marokkaanse rechter niet bevoegd (art. 5 lid 1 HKBV 1996; evenmin artt. 6 t/m 10 HKBV 1996); Marokkaanse beschikking in NL niet voor erkenning vatbaar
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gezag/verblijfplaats/omgang

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN