ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Heeft legataris recht op informatie?
Gerechtshof Den Haag 16-07-2019 (pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2831
De verplichting van de erfgenamen of executeur tov legitimaris om inlichtingen te verstrekken geldt tevens tov legataris die niet gerechtigd is tot vast bedrag maar bedrag dat is gebaseerd op erfdeel.
Geen Inzagerecht ervenrekening voor Individuele erfgenaam
Bij meerdere erfgenamen ontstaat gemeenschap. Beheer van de gemeenschap, waaronder in dit geval het recht op inzage in het verloop van de ervenrekening wordt verstaan, geschiedt door alle deelgenoten gezamenlijk.
Erfgenamen vinden sleutel; lagen gouden sieraden in kluis van overleden oom?
Dat is niet vast komen te staan: kluis is tijdens leven van oom opgeheven. Wel had bank zorgvuldiger moeten reageren op verzoek van erfgenamen om informatie. Schadevergoeding € 250.
Beroep op legitieme na beneficiaire aanvaarding
Rechtbank Rotterdam 19-09-2018 (pub. 16-10-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:8510
Uit systeem van de wet volgt dat ook na beneficiaire aanvaarding nog beroep op legitieme kan worden gedaan. Kinderen hebben daarom recht op informatie, ook over gedane giften.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 16-07-2019

(pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2831
Zoon geen deelgenoot in onverdeelde nalatenschap; slechts uit hoofde van hem toekomend legaat van 1/4 deel inboedel was hij deelgenoot in onverdeelde inboedel. Daarom geen bevoegdheid vernietiging verdeling in te roepen ex art. 3 :196 BW, en evenmin beroep op wilsgebreken. Gedwongen schuldverrekening voor studieschuld zoon aan erflater op basis van bewoordingen testament. Inlichtingen ex art. 4:78 BW geldt tevens tegenover de legataris die niet gerechtigd is tot vast bedrag maar bedrag dat is gebaseerd op erfdeel.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-10-2019
(pub. 16-10-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3789
Art. 4:148 BW. Heeft zus nog belang bij verzochte afgifte informatie, indien broer inmiddels als executeur/afwikkelingsbewindvoerder is ontslagen, een notaris als opvolger is benoemd, en broer rekening en verantwoording moet afleggen over het door hem gevoerde beheer over de nalatenschap aan de opvolgend executeur/afwikkelingsbewindvoerder?
Rechtbank Rotterdam 19-09-2018

(pub. 16-10-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:8510
Uit het systeem van de wet (art. 4:63 BW jo. art. 4:71 BW) volgt dat ook na een beneficiaire aanvaarding nog een beroep op de legitieme kan worden gedaan (in welk verband de legitimaris giften kan inkorten voorzover deze afbreuk doen aan zijn legitieme portie). Benificiaire aanvaarding sluit niet automatisch een beroep op de legitieme portie uit. Kinderen hebben daarom recht op informatie, ook over gedane giften.
Rechtbank Midden-Nederland 25-04-2018

(pub. 26-04-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:1663
Ogv art. 4:78 BW kan legitimaris die niet erfgenaam is, tegenover erfgenamen en de met beheer van de nalatenschap belaste executeurs aanspraak maken op inzage en een afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van zijn legitieme portie behoeft. Vanwege de privatieve bevoegdheid van de executeur, kan legitimaris in dit verband alleen de executeur aanspreken. Veroordeling eiseres in proceskosten: hoge vordering met weinig onderbouwing en i.s.m. art. 21 Rv Rb onvolledig en niet naar waarheid voorgelicht.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27-03-2018

(pub. 28-03-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1308
Incidentele vordering tot afgifte/inzage administratie erflater en appellante afgewezen. Beslissing louter en alleen op grond van art. 843a Rv is in beginsel, zonder toestemming van de rechtbank, niet appellabel.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Van wie is het geld op de bankrekening van de overledene?
(Mr. Jeroen Peet, 12-09-2018)
Van wie is het geld op een en/of-bankrekening na overlijden? Behoort dat geld de overledene toe of een derde die mederekeninghouder is? Daarover ontstaat tussen die laatste en de erfgenamen geregeld discussie. Wat is de oplossing?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN