ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Bij zus inwonende broer heeft recht op partnervrijstelling erfbelasting
Een pleegkind en aanspraak op inkomensafhankelijke combinatiekorting
Rechtbank Noord-Holland 28-04-2022 (pub. 11-11-2022), ECLI:NL:RBNHO:2022:9532
Een pleegkind is het kind dat als eigen kind wordt onderhouden en opgevoed. Er geldt derhalve een onderhoudseis en een opvoedingseis. Vanwege de verstrekte pleegzorgvergoeding wordt niet voldaan aan onderhoudseis. Beroep ongegrond.
What happens in Vegas stays in Vegas?
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 01-11-2022 (pub. 11-11-2022), ECLI:NL:RBZWB:2022:6321
Man stelt dat hij niet samenwoont met echtgenoot en dat doel van huwelijk in Las Vegas louter was: zorgplicht voor elkaars grafrechten na overlijden. Rb: echtgenoot kwalificeert als fiscale partner; slechts voor één woning hypotheekrenteaftrek.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 01-11-2022

(pub. 11-11-2022), ECLI:NL:RBZWB:2022:6321
Een echtpaar woont gescheiden. De man doet aangifte als een belastingplichtige zonder fiscale partner. De inspecteur merkt de vrouw aan als fiscale partner. Dat heeft gevolgen voor de eigenwoningaftrek en de aftrek specifieke zorgkosten. Rb: Man en vrouw zijn fiscale partners. Het betoog van de man dat hij in vrijheid moet worden gelaten zijn (gezins)leven naar eigen inzicht in te richten, zonder daarbij te worden geconfronteerd met aan zijn keuzes verbonden fiscale gevolgen, faalt. Ook is er geen sprake van discriminatie.
Rechtbank Noord-Holland 28-04-2022

(pub. 11-11-2022), ECLI:NL:RBNHO:2022:9532
Een man en zijn partner hebben de zorg voor twee gehandicapte kinderen. De man claimt de IACK van art. 8.14a IB. De inspecteur weigert. Rb: De kinderen kwalificeren niet als pleegkind omdat daarvoor vereist is dat het kind als eigen kind wordt onderhouden en opgevoed. Aan de onderhoudseis is niet voldaan omdat een zeer substantieel deel van de onderhoudskosten niet door de man wordt gedragen, maar wordt vergoed door middel van de van overheidswege verstrekte pleegzorgvergoeding. Beroep ongegrond.
Parket bij de Hoge Raad 06-10-2022
(pub. 04-11-2022), ECLI:NL:PHR:2022:903
Een moeder schenkt aandelen BV aan haar zoon, die een beroep doet op de BOR van artikel 35b SW. Is voldaan aan de bezitseis van 5 jaar bij de moeder nu 51% van een deel van de onderneming voor de ruziesplitsing aan een neef toebehoorde? A-G: Het is hier niet alleen de subjectieve onderneming die wordt uitgebreid, maar ook de waarde van de objectieve onderneming. En daarvoor geldt naar ik meen een nieuwe bezitstermijn van bij schenking vijf jaren na de (eerste) splitsing. Hieraan is in casu niet voldaan.
Hoge Raad 28-10-2022
(pub. 28-10-2022), ECLI:NL:HR:2022:1559
Erflaatster verkoopt haar woning aan een stichting en huurt de woning vervolgens. HR: Met art. 2.14a IB heeft de wetgever beoogd dat vermogensbestanddelen die in een APV worden ingebracht dezelfde fiscale behandeling krijgen als vermogensbestanddelen die niet op zodanige wijze zijn afgezonderd. De inbrenger wordt geacht deze vermogensbestanddelen gedurende zijn leven onverkort te blijven bezitten. Het Hof heeft daarom terecht de woning ook na de afzondering in de stichting aangemerkt als eigen woning van erflaatster.
Rechtbank Rotterdam 21-10-2022
(pub. 26-10-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:8869
Partijen in het convenant hebben afgesproken dat de fiscale verplichtingen tot het einde van het fiscaal partnerschap 50-50 tussen hen zouden worden verdeeld. De vrouw stelt dat zij dit met de kennis van nu, niet zou hebben afgesproken. Rb: Omdat de vrouw het convenant niet buitengerechtelijk heeft vernietigd of ontbonden en ook in de procedure geen ontbinding gevorderd of vernietiging op grond van dwaling of een andere grond (artikelen 3:44 en 3:196 BW) heeft gevorderd is de vrouw aan de afspraak gebonden.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: Eigen woning en scheiden
( Mr. Jan Vrusch en Drs. Jasper Horsthuis, 22-11-2022)
Jan Vrusch en Jasper Horsthuis bespreken met elkaar de problematiek van de eigen woning die zich kan voordoen bij een scheiding. De scheidingsregeling en diverse andere onderwerpen passeren de revue.
Podcastgesprek: Box 3-compensatie en scheiden
( Drs. Jasper Horsthuis en Mr. Jan Vrusch, 25-10-2022)
In deze podcast bespreken Jasper Horsthuis en Jan Vrusch de compensatie die belastingplichtigen zullen ontvangen in het kader van de Hersteloperatie Box 3. Met name gaan zij in op de rol hiervan bij een echtscheiding.
Podcast: Prinsjesdag 2022 en scheiding
( Drs. Jasper Horsthuis, 27-09-2022)
Jasper Horsthuis bespreekt het Belastingplan 2023 en dan met name de gevolgen daarvan voor de scheidingspraktijk. Een groot aantal fiscale maatregelen passeert de revue.
Aandachtspunten schenkbelasting en waardering woning bij scheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 30-08-2022)
Als scheidingsprofessional moet je de fiscale spelregels goed op het netvlies hebben. Dat geldt temeer als bij toedeling van de gezamenlijke woning aan een van de ex-partners sprake kan zijn van een schenking.
De meerwaarde van een meerwaardeclausule
(Drs. Jasper Horsthuis, 01-03-2022)
De meer-/minderwaardeclausule kan een nuttig middel zijn om overeenstemming te bereiken over de waarde van de woning bij een verdeling of verrekening na scheiding. Waar moet je op letten bij het opstellen daarvan?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN