Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Positiebepaling X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Beroep op legitieme na beneficiaire aanvaarding
Rechtbank Rotterdam 19-09-2018 (pub. 16-10-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:8510
Uit systeem van de wet volgt dat ook na beneficiaire aanvaarding nog beroep op legitieme kan worden gedaan. Kinderen hebben daarom recht op informatie, ook over gedane giften.
Mag kind namens kleinkinderen legaten verwerpen?
Rechtbank Gelderland 25-09-2018 (pub. 04-10-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:4254
Legaten aan kleinkinderen in testament hoger dan bedoeling van grootvader was. Daardoor lagere erfdelen kinderen. Machtiging verleend tot verwerping van legaat voor zover dit € 5.000 per kleinkind te boven gaat.
'Schuld' bij verzoek alsnog beneficiaire aanvaarding
Rechtbank Midden-Nederland 03-07-2018 (pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:4081
Voor 'schuld' in de zin van art. 4:194a BW is voldoende dat sprake is zijn van een claim die niet volledig van iedere realiteitszin is gespeend en gerelateerd kan worden aan de nalatenschap.
Machtiging verwerping nalatenschap namens in Australië wonende minderjarigen
Rechtbank Den Haag 02-07-2018 (pub. 28-08-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:7849
Bevoegdheid en toepasselijke recht worden bepaald adhv Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996. Naar Australisch recht geen machtiging vereist. Verwerping zonder machtiging inschrijfbaar in boedelregister.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Rechtbank Limburg 11-10-2018
(pub. 29-10-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:9857
Erfgenaam heeft partiële verdeling erkend, en heeft zich daarmee ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedragen. Om die reden komt erfgenaam niet de rechtsbescherming toe die voortvloeit uit zijn beneficiaire aanvaarding (gedaan 18 jaren na overlijden erflaatster). Dat erfgenaam de hoogte van het deel dat hij partieel heeft verkregen thans betwist omdat er volgens hem is gefraudeerd, maakt het voorgaande niet anders.
ER
Rechtbank Rotterdam 19-09-2018
(pub. 16-10-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:8510
Uit het systeem van de wet (art. 4:63 BW jo. art. 4:71 BW) volgt dat ook na een beneficiaire aanvaarding nog een beroep op de legitieme kan worden gedaan (in welk verband de legitimaris giften kan inkorten voorzover deze afbreuk doen aan zijn legitieme portie). Benificiaire aanvaarding sluit niet automatisch een beroep op de legitieme portie uit. Kinderen hebben daarom recht op informatie, ook over gedane giften.
ER
Rechtbank Gelderland 25-09-2018
(pub. 04-10-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:4254
Verzoek machtiging namens minderjarige legatarissen legaat te mogen verwerpen. Aannemelijk is dat erflater de wens had een legaat ten bedrage van € 5.000 uit te keren aan elk kleinkind. In testament wordt slechts verwezen naar de fiscale vrijstelling, en die bedraagt € 20.371. Hierdoor zou erfdeel kinderen laag uitvallen. Kantonrechter verleent daarom een machtiging tot verwerping van het legaat voor zover dit het bedrag van € 5.000 per kleinkind te boven gaat.
ER
Rechtbank Noord-Holland 05-09-2018
(pub. 20-09-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:7250
Vervalsing handtekening van toeziend voogd van de destijds minderjarige kinderen. Dit betekent dat de overeenkomst, zoals in de akte verwoord, niet rechtsgeldig is gesloten en dat daarom aan de destijds door de kantonrechter gegeven toestemming geen gevolg wordt verbonden.
ER
Rechtbank Midden-Nederland 02-08-2018
(pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:4082
Een verzoek op grond van artikel 4:194a lid 1 BW van erfgenamen om door de kantonrechter te worden gemachtigd om een nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden, wordt toegewezen. In de tussenbeschikking heeft de kantonrechter de in het testament genoemde legatarissen, die nog niet in de procedure zijn betrokken, als belanghebbenden bij het verzoek in de gelegenheid gesteld te reageren op het verzoek.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Van wie is het geld op de bankrekening van de overledene?
(Mr. Jeroen Peet, 12-09-2018)
Van wie is het geld op een en/of-bankrekening na overlijden? Behoort dat geld de overledene toe of een derde die mederekeninghouder is? Daarover ontstaat tussen die laatste en de erfgenamen geregeld discussie. Wat is de oplossing?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN