ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Heeft legataris recht op informatie?
Gerechtshof Den Haag 16-07-2019 (pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2831
De verplichting van de erfgenamen of executeur tov legitimaris om inlichtingen te verstrekken geldt tevens tov legataris die niet gerechtigd is tot vast bedrag maar bedrag dat is gebaseerd op erfdeel.
Geen Inzagerecht ervenrekening voor Individuele erfgenaam
Bij meerdere erfgenamen ontstaat gemeenschap. Beheer van de gemeenschap, waaronder in dit geval het recht op inzage in het verloop van de ervenrekening wordt verstaan, geschiedt door alle deelgenoten gezamenlijk.
Broer erflater claimt erfenis tijdens vaderschapsactie niet-erkende zonen
Gerechtshof Amsterdam 26-02-2019 (pub. 01-10-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:622
Broer heeft daadwerkelijk (als enige) de beschikking gekregen over de nalatenschap en daarmee gehandeld naar eigen goeddunken. Onrechtmatig. Onttrekkingen (€ 242.537) gekwalificeerd als schade, te betalen aan erfgenamen/kinderen.
Geen zuivere aanvaarding door opslaan inboedel
Rechtbank Rotterdam 10-07-2019 (pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:5600
Het opslaan van de inboedelgoederen heeft te gelden als beheren en niet als beschikken, zodat van een zuivere aanvaarding geen sprake is.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Gelderland 24-10-2019
(pub. 28-11-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:5455
Verzoeker kan niet worden aangemerkt als belanghebbende als bedoeld in artikel 4:203 lid 1 onder b BW. In deze verzoekschriftenprocedure is niet komen vast te staan en kan ook niet komen vast te staan of verzoeker door verjaring eigenaar van de woning is geworden en evenmin of verzoeker een geldvordering op de erfgenamen van erflater heeft. Daarover moet eerst duidelijkheid worden verkregen. Daartoe kan verzoeker een dagvaardingsprocedure bij de rechtbank aanhangig maken en een verklaring van recht vorderen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-11-2019
(pub. 07-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9518
Lening als voorschot op de erfenis. Ouders hebben zoon geld geleend, waarbij vader gezegd zou hebben dat de leningen pas na het overlijden van de langstlevende ouder opeisbaar zouden worden. Moeder vordert na overlijden vader de leningen op. Hof acht de leningen opeisbaar, ook als vader destijds de opeisbaarheid had beperkt; ook een dergelijke duurovereenkomst is immers in beginsel opzegbaar.
Rechtbank Noord-Nederland 04-11-2019
(pub. 05-11-2019), ecli:NL:RBNNE:2019:4504
Verzoek machtiging om nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden toegewezen (art. 4:194a lid 1 BW). Vraag of sprake is van onverwachte schuld wordt beoordeeld naar moment dat erfgenaam nalatenschap zuiver aanvaardde. Kantonrechter wijst verzoekers erop dat zij na deze machtiging nog verklaring beneficiaire aanvaarding moeten afleggen bij griffie rechtbank (art. 4:191 lid 1 BW). De nalatenschap dient vervolgens vereffend te worden volgens afdeling 4.6.3 BW.
Gerechtshof Den Haag 16-07-2019

(pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2831
Zoon geen deelgenoot in onverdeelde nalatenschap; slechts uit hoofde van hem toekomend legaat van 1/4 deel inboedel was hij deelgenoot in onverdeelde inboedel. Daarom geen bevoegdheid vernietiging verdeling in te roepen ex art. 3 :196 BW, en evenmin beroep op wilsgebreken. Gedwongen schuldverrekening voor studieschuld zoon aan erflater op basis van bewoordingen testament. Inlichtingen ex art. 4:78 BW geldt tevens tegenover de legataris die niet gerechtigd is tot vast bedrag maar bedrag dat is gebaseerd op erfdeel.
Gerechtshof Den Haag 16-07-2019
(pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2828
Erfrecht. Moeder vertegenwoordigde minderjarige dochter in kader van nalatenschap vader, ook na haar meerderjarigheid. Moeder bij vonnissen uit 2015 gelast tot afleggen van rekening en verantwoording. Vraag is of moeder daaraan genoegzaam uitvoering heeft gegeven. Gelet aard van rechtsverhouding tussen partijen - moeder dochter - kunnen aan gevoerde beheer andere eisen worden gesteld dan wanneer beheer zou zijn gevoerd door professionele bewindvoerder. Bovendien was omvang nalatenschap van erflater beperkt.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Van wie is het geld op de bankrekening van de overledene?
(Mr. Jeroen Peet, 12-09-2018)
Van wie is het geld op een en/of-bankrekening na overlijden? Behoort dat geld de overledene toe of een derde die mederekeninghouder is? Daarover ontstaat tussen die laatste en de erfgenamen geregeld discussie. Wat is de oplossing?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN