Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Twee-conclusie-regel X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Overleggen persoonlijk partijrelaas, zonder toelichting
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-07-2018 (pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2837
Advocaat man legt persoonlijk relaas van man over als productie. Hof laat deze buiten beschouwing, nu niet is aangegeven welke feiten e/o argumenten men daaraan wil ontlenen. Ook i.s.m. tweeconclusieregel.
Overgeslagen goed
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-02-2018 (pub. 03-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:1699
Partijen vergeten in 2005 gezamenlijke polis te verdelen. Toedeling aan man, die helft van de waarde aan vrouw dient te vergoeden, onder verrekening van premies die vrouw vanaf 2005 verschuldigd is.
Incidentele vordering medewerking DNA-onderzoek afgewezen
Gerechtshof Den Haag 30-01-2018 (pub. 08-03-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:456
In kg waarin vrouw medewerking man aan levering woning vordert, stelt man incidentele vordering in tot meewerken aan DNA onderzoek kind. Afgewezen: geen samenhang met procedure en niet te beschouwen als ordemaatregel.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-07-2018
(pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2837
Advocaat vd man heeft een persoonlijk relaas overgelegd. Een dergelijke productie, zonder aan te geven welke feiten e/o argumenten men daaraan wil ontlenen, is niet voldoende om hetgeen daarin aan stellingen en feiten is te vinden te beschouwen als in het geding aangevoerd en als mede aan stellingen e/o verweer ten grondslag gelegd. Ook brengt de tweeconclusieregel ex art. 437 lid 1 Rv, mee dat de rechter niet let op grieven en stellingen die na de memorie van grieven zijn aangevoerd. Brief blijft buiten beschouwing.
HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-06-2018
(pub. 06-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2369
Samenwoners kopen woning. Man brengt € 165.000 eigen geld in met notariële afspraak dat hij vordering heeft op vrouw voor helft hiervan. Woning in waarde gedaald. Hof: wanneer een goed op beider naam, door ieder voor de helft, wordt verkregen, is dat goed in beginsel ook voor rekening en risico van beide deelgenoten, hetgeen tot gevolg heeft dat een waardestijging aan ieder voor de helft toekomt, maar ook een waardedaling, zoals hier, door ieder voor de helft wordt gedragen. Vordering man (helft eigen inbreng) toegewezen.
HVFP
Gerechtshof Den Haag 09-05-2018
(pub. 09-05-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1116
Pp hebben ieder gelijk aandeel in ontbonden huwelijkse gemeenschap Art. 1:100 BW. Slechts bij uitzonderlijke omstandigheden wordt hiervan afgeweken ECLI:NL:GHAMS:2013:CA1866. Door de vrouw onvoldoende daarvoor gesteld. Auto vrouw is geen verknocht goed Art. 1:94 lid 2 BW. Vermeerdering eis bij vws op incidenteel appel in strijd met twee-conclusieregel en de eisen van een goede procesorde.
HVFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-02-2018
(pub. 03-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:1699
Beëindiging samenwoning in 2005. Vast staat dat zij verdeling van de gemeenschappelijke vermogensbestanddelen wensten, doch één hypotheekpolis (beiden verzekeringnemer) is niet genoemd. Hof: Nu partijen samen gerechtigd zijn tot de polis en man de premies heeft betaald vanaf 2005, dient polis aan de man te worden toegedeeld onder verplichting aan vrouw de helft van de waarde te vergoeden, onder verrekening van hetgeen vrouw aan hem is verschuldigd ivm betaling van de premies vanaf 2005. Haviltex en art. 6:131 lid 1 BW.
HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 01-05-2018
(pub. 02-05-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1845
Man stelt dat hij met privémiddelen € 11.622,19 in woning heeft geïnvesteerd. Man meent dat hij aan zijn stelplicht heeft voldaan nu vrouw de administratie onder zich heeft en hij geen rekeningoverzichten meer kan verkrijgen. Hof: dit berust op onjuiste rechtsopvatting van art. 150 Rv. Man diende, gelet op gemotiveerde betwisting door vrouw, i.i.g. enige (verificatoire) onderbouwing van zijn stelling in het geding te brengen zoals facturen van aan woning aangebrachte verbeteringen en andere aanwijzingen
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Twee-conclusie-regel

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN