ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Clausule in convenant verplicht vrouw niet tot delen kleine pensioenen met man
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-06-2022 (pub. 16-06-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:4904
Uit passage "verevenen conform de wettelijke standaardregeling” in convenant volgt - anders dan man stelt - niet dat alle pensioenen en dus ook de kleine pensioenen van de vrouw worden verevend, verrekend of verdeeld. Afwijzing.
Niet-vermelde pensioenpolissen niet uitgesloten van verevening
Rechtbank Noord-Nederland 18-05-2022 (pub. 25-05-2022), ECLI:NL:RBNNE:2022:1700
Geen uitsluiting in convenant in expliciete bewoordingen. Dat dit mogelijk komt doordat partijen en mediator meenden dat polissen niet onder de WVPS vielen, maakt slotsom (alsnog verevenen) niet anders. Bedoeling partijen niet relevant.
Advocaat aansprakelijk door verjaring pensioenvordering niet te stuiten
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-05-2022 (pub. 23-05-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:4020
Advocaat heeft onzorgvuldig gehandeld jegens (zoon van) erflaatster door geen maatregelen te treffen om verjaring van haar pensioenaanspraken jegens haar ex-echtgenoot te voorkomen. Advocaat moet € 53.760 betalen.
Pensioenverzekeraar maakt onjuiste berekening pensioenverevening
Aegon berekende pensioenverevening op basis van 80/20 in plaats van 50/50. Voor een juiste vereveningsberekening moest man financieel adviseur inschakelen. Aegon moet de kosten die hiermee verband houden vergoeden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-06-2022
(pub. 29-06-2022), ECLI:NL:GHSHE:2022:1850
Huwelijksvermogensrecht. Pensioen in eigen beheer. Verevening. Wvps
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-06-2022

(pub. 16-06-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:4904
In convenant staat: "Partijen zullen de door de vrouw ten tijde van het huwelijk opgebouwde pensioenrechten verevenen conform de wettelijke standaardregeling". Omdat deze pensioenen te gering zijn om te verevenen, is de vrouw volgens de man gehouden hem de helft van de bruto-uitkeringen te betalen bij het betaalbaar stellen van de pensioenaanspraken. Hof legt passage convenant uit aan de hand van de Haviltexmaatstaf.
Gerechtshof Amsterdam 10-05-2022
(pub. 30-05-2022), ECLI:NL:GHAMS:2022:1412
Burgerlijk procesrecht. Pensioenverevening. Geïntimeerde is niet verschenen in het hoger beroep. Eiswijziging bij memorie van grieven is niet tijdig bij exploot aan geïntimeerde kenbaar gemaakt en daarom uitgesloten. Bij memorie van grieven aangedragen gronden strekken tot toewijzing van de niet toelaatbaar geoordeelde gewijzigde eis en zijn daarmee zodanig verknoopt, dat niet behoorlijk naar voren is gebracht waarom het bestreden vonnis zou moeten worden vernietigd anders dan in verband met en omwille van de toewijzing van...
Rechtbank Noord-Nederland 18-05-2022

(pub. 25-05-2022), ECLI:NL:RBNNE:2022:1700
Partijen hebben in hun echtscheidingsconvenant de WVPS van toepassing verklaard, met dien verstande dat alleen de polisnummers A en B zijn genoemd. Dat brengt niet met zich dat partijen daarmee polisnummers C en D hebben uitgesloten van pensioenverevening: geen sprake van een expliciete uitsluiting, zoals is voorgeschreven. Dat hieraan mogelijk ten grondslag ligt dat partijen en de mediator meenden dat deze polissen niet onder de WVPS vielen doet hier niet aan af. Niet van belang is wat partijen hebben bedoeld af te spreken.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-05-2022
(pub. 23-05-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:3964
Artikel 351 Rv. In een geschil tussen ex-echtgenoten over pensioenbetaling, wijst het hof de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van het vonnis van de rechtbank af. Belangenafweging.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Let op: verklaring pensioenuitvoerder nodig bij afwijkende afspraken bijzonder partnerpensioen
(Eric de Bruijn, 11-05-2020)
Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft bepaald dat er een verklaring van de pensioenuitvoerder aan het convenant gehecht dient te worden bij afwijkende afspraken rondom het bijzonder partnerpensioen. Maar hoe werkt dit in de praktijk?
Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021: conversie als hoofdregel!
(Mr. Frits van der Kamp, 19-03-2019)
Het Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 heeft als hoofdregel: de pensioenconversie. Wat zijn bij overlijden en pensionering de voor- en nadelen ten opzichte van het huidige regime van verevening?
Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN