ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Voormalig bewindvoerder gaat in appel tegen zijn ontslag
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-07-2019 (pub. 24-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5936
Art. 225 Rv (schorsing procedure wegens verlies (proces)vertegenwoordigingsbevoegdheid door ontslag bewindvoerder) is niet van overeenkomstige toepassing op verzoekschriftprocedures. Procedure wordt niet geschorst.
Moeder vertrekt met kind naar ouders - is woonplaats kind gewijzigd?
Rechtbank Noord-Nederland 17-04-2019 (pub. 26-04-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:1779
Nee: meenemen van kind naar andere plaats was zonder toestemming van man en zou zeer tijdelijk karakter hebben. Daarom geen sprake van feitelijk verblijf van kind bij vrouw (art. 1:12 BW) en Rb niet bevoegd.
Verdeling huwelijksgoederengemeenschap kan niet aan kantonrechter worden voorgelegd
Gerechtshof Den Haag 22-01-2019 (pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:306
Nakoming van overeenkomst inzake pensioenverdeling wel (mits geldelijk belang < € 25.000). Vrouw heeft geen recht op helft van ouderdomspensioen man ivm bijzonder nabestaandenpensioen (Boon/Van Loon).
Bevoegdheid spreekuur(kanton)-rechter bij familiezaken
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-12-2018 (pub. 11-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:10711
Art. 96 Rv ook van toepassing bij verzoekschriftprocedures. Spreekuurrechter als kantonrechter i.c. bevoegd: schoolkeuze is een 253a geschil en betreft een rechtsgevolg dat ter vrije beschikking van partijen staat.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 22-10-2019
(pub. 05-11-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3900
Ned. rechter bevoegd < "gewone woonplaats kind" ttv start procedure en "perpetuatio fori". Afstand Nederland- Suriname geen beletsel voor gez. gezag. Alsnog verv. toestemming aan moeder om met kind naar Suriname te verhuizen. Belang kind bij frequent contact met vader anders dan via telefoon en internet, alsmede belang man bij contact en verdiepen band met kind kunnen niet zo zwaar wegen dat vd vrouw, die vanaf de geboorte van kind zijn hoofdverzorger is geweest, wordt verlangd dat zij thans terugverhuist naar Nederland.
Rechtbank Gelderland 02-05-2019
(pub. 15-08-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:3682
Bevoegdheidsincident opgeworpen in procedure tot vernietiging schenking. Eisers baseren bevoegdheid op art. 7 aanhef en lid 1 Herschikte EEX-verordening (nr. 1215/2012). Uitleg: dat artikel biedt geen grondslag voor rechtsmacht NL rechter. Overeenkomst van schenking wordt beheerst door NL recht (ogv toen geldende EVO-Verdrag). Naar NL recht moet beoordeeld waar kenmerkende prestatie uit schenkingsovereenkomst is uitgevoerd (art. 6:116 lid 1 BW), dat is betaling geldsom. Heeft plaatsgevonden in België. NL rechter onbevoegd.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-07-2019

(pub. 24-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5936
Voormalig bewindvoerder gaat in appel van Rb-beschikking waarbij hij als bewindvoerder is ontslagen, met benoeming van dochter van belanghebbende tot bewindvoerder. Dochter verzoekt schorsing beroepsprocedure ogv art. 225 lid 1 sub c Rv omdat voormalig bewindvoerder door ontslag geen (proces)vertegenwoordigingsbevoegdheid meer zou hebben. Hof: art. 225 van toepassing op dagvaarding- en niet op verzoekschriftprocedure. Ontvankelijkheid voormalig bewindvoerder aan de orde bij beoordeling van (inhoudelijke) hoger beroep.
Rechtbank Noord-Holland 23-05-2019
(pub. 27-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:4469
Kort geding tegen moeder. Zij verhuisde in 2019 mét de kinderen van Haarlem naar Dordrecht, ondanks beschikking (2016) waarin haar verzoek om vervangende toestemming werd afgewezen en ondanks vonnis in kort geding (2017) waarin haar een verhuisverbod werd opgelegd. Relatief bevoegd: rb Haarlem en niet rb R'dam. Inhoudelijk oordeel: geen misslag en geen argumenten aangevoerd die niet eerder zijn meegewogen; moeder moet zich daarom aan de beschikking houden. Hfvp kinderen bij vader bepaald, totdat in de bodemzaak is beslist.
Parket bij de Hoge Raad 05-04-2019
(pub. 03-05-2019), ECLI:NL:PHR:2019:454
IKO. NL rechter bevoegd kennis te nemen van teruggeleidingsverzoek kind vanuit India naar NL? Moeder n-o in cassatieberoep. Uitvoeringswet IKO ook toepasselijk op internationale kinderontvoeringen die niet door een verdrag worden beheerst (art. 2). Art. 13 lid 8 Uitvoeringswet sluit in IKO-zaken beroep in cassatie uit. Geen beroep op doorbrekingsgrond. P-G vraagt HR met oog op rechtsontwikkeling duidelijkheid te scheppen of NL rechter internationaal bevoegd is kennis te nemen van teruggeleidingsverzoek kind dat uit NL is ontvoerd ...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Bevoegdheid

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN