Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Bevoegdheid X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Ook in kort geding is Rb bevoegd in verdelingsprocedures
Rechtbank Limburg 19-04-2018 (pub. 23-04-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:3794
Verweer vrouw dat alleen kantonrechter bevoegd is gepasseerd. Bij verdelings- en verrekeningsprocedures speelt financieel belang voor bevoegdheid geen rol. Is bij KG-procedures niet anders.
Nederlandse rechter niet bevoegd bij echtscheiding: afwikkeling huwelijksvermogen bij dagvaarding
Rechtbank Amsterdam 28-02-2018 (pub. 11-04-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:1092
Nu Nederlandse rechter niet bevoegd is t.a.v. echtscheidingsverzoek, moeten verzoeken tot afwikkeling huwelijksvermogen bij dagvaarding worden ingesteld.
Kantonrechter niet bevoegd in verdelingszaken
Gerechtshof Den Haag 20-03-2018 (pub. 06-04-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:714
Verdeling huwelijksgoederengemeenschap aangebracht bij en afgedaan door kantonrechter. Hof: ktr. was niet bevoegd over de zaak te oordelen. Vernietiging vonnis en verwijzing naar Rb.
Geen matiging of schorsing tenuitvoerlegging dwangsommen
Rechtbank Rotterdam 14-02-2018 (pub. 23-02-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:1086
Rb niet bevoegd tot matiging dwangsommen, nu exclusief de rechter bevoegd is die de dwangsom heeft opgelegd (dit was i.c. de voorzieningenrechter). 
meer >>

JURISPRUDENTIE

FP
Rechtbank Limburg 19-04-2018
(pub. 23-04-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:3794
1. Vrouw voert aan dat alleen kantonrechter bevoegd is omdat het gaat om een geldvordering < € 25.000 (art. 93 Rv j° art. 254 lid 5 Rv}. Gepasseerd nu vordering direct voortvloeit uit verrekenings- / verdelingsprocedure, waarbij financieel belang voor bevoegdheid geen rol speelt. Is bij KG-procedures niet anders. 2. Bedrag dat is geïncasseerd o.b.v. vernietigd verstekvonnis dient wegens restitutierisico te worden geparkeerd op derdengeldrekening totdat onherroepelijk zal zijn beslist.
FPIP
Rechtbank Amsterdam 28-02-2018
(pub. 11-04-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:1092
Echtscheidingsverzoek aangehouden (art. 12 Rv) in afwachting van beslissing Marokkaanse rechter. NL rechter verklaart zich onbevoegd omdat beslissing Marokkaanse rechter voor erkenning in NL vatbaar (art. 10:57 jo 10:59 BW). Nu NL rechter niet bevoegd ten aanzien van verzoek tot echtscheiding, moeten verzoeken betreffende afwikkeling huwelijksvermogen bij dagvaarding worden ingesteld. Gelegenheid uitlaten verzoeker (art. 69 Rv).
FP
Gerechtshof Den Haag 20-03-2018
(pub. 06-04-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:714
De kantonrechter heeft een vonnis gewezen waarin de ontbonden huwelijksgemeenschap is verdeeld. De appelrechter toetst op grond van art. 72 Rv ambtshalve de bevoegdheid van de kantonrechter. De kantonrechter was naar het oordeel van het hof niet bevoegd de zaak te behandelen en hierover te oordelen. Het bestreden vonnis van de kantonrechter wordt vernietigd en op grond van art. 73 Rv wordt de zaak verwezen naar de in eerste aanleg bevoegde rechter: de rechtbank Rotterdam.
FPPE
Rechtbank Rotterdam 14-02-2018
(pub. 23-02-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:1086
De rechtbank oordeelt dat de opgelegde dwangsommen rechtmatig zijn verbeurd, nu gedaagde niet tijdig aan de veroordeling heeft voldaan om pensioeninformatie te verschaffen. Rechtbank is niet bevoegd om over te gaan tot matiging ex art. 611d Rv, nu exclusief de rechter bevoegd is die de dwangsom heeft opgelegd (dit was i.c. de voorzieningenrechter). 
FPJE
Raad van State 13-12-2017
(pub. 13-12-2017), ECLI:NL:RVS:2017:3442
Verzoek om inzage in dossier Gecertificeerde Instelling. Bestuursrechter onbevoegd door het op 1 augustus 2016 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 in werking getreden art. 7.3.17 Jw. Rechtsbescherming via de weg naar de burgerlijke rechter.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Bevoegdheid

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN