Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Pensioen X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Belastingplan 2018: vragen en wetswijzigingen
Staatssecretaris Snel beantwoordt enkele openstaande vragen n.a.v. het verslag Belastingplan 2018, o.m. over schenk- en erfbelasting en pensioen en oudedagsvoorzieningen. Tevens een geactualiseerd overzicht van fiscale wetswijzigingen/maatregelen, in werking getreden na 01-01-2018.
Naheffing IB bij pensioenverrekening
Als bij een echtscheiding gekozen wordt voor pensioenverrekening en er uitruil plaatsvindt met een vermogensbestanddeel dat tot de huwelijksgemeenschap heeft behoord, kan dit onplezierige fiscale gevolgen hebben.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFIPE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-12-2017
(pub. 15-01-2018), ECLI:NL:GHSHE:2017:5584
Partijen hebben bedoeld om de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding toe te passen. Daarbij heeft de vrouw een deel van de aan haar toekomende pensioenaanspraken afgestaan in ruil voor toedeling van de woning aan haar. Hof: omdat daardoor in wezen de uitgangspunten van de WVPS worden verlaten, is sprake van pensioenverrekening ex art. 3.102 lid 3 aanhef en sub a IB. Dat leidt tot een IB-naheffing over een bedrag van € 159.183.
FI
Gerechtshof Den Haag 26-09-2017
(pub. 20-12-2017), ECLI:NL:GHDHA:2017:3584
Pensioenuitkering is belast. Dit geldt ook als de BV de pensioenverplichting niet juist heeft berekend of de pensioenverplichting niet ten laste van de fiscale winst heeft gebracht. 
ALHVKI
Gerechtshof Den Haag 29-11-2017
(pub. 20-12-2017), ECLI:NL:GHDHA:2017:3711
Hof gaat uit van hogere verdiencapaciteit vrouw: geen beperkende factoren om meer uren te gaan werken. Aan zijde man houdt hof met merendeel schulden geen rekening, nu man deze onvoldoende heeft onderbouwd. In redelijkheid wordt wel € 1.000,-/mnd meegenomen ivm aflossing r-c. Man is gebonden aan huw vw, waarin is overeengekomen dat hij zijn invloed in BV zal aanwenden om PEB af te storten, met dien verstande dat hierbij in acht moet worden genomen de uitspraak vd HR van 14 april 2017. ECLI:NL:HR:2017:693  
FIPE
Hoge Raad 06-10-2017
(pub. 06-10-2017), ECLI:NL:HR:2017:2564
Art. 22a Fw en art. 7:986 lid 4 BW. Pensioenpolis is niet een hoogst persoonlijk recht, dat steeds buiten het tot het faillissement behorende vermogen valt. Of een contractueel afkoopverbod pensioenpolis aan curator kan worden tegengeworpen, is niet ervan afhankelijk of de premies bij gefailleerde zelf voor de IB-heffing in aanmerking zijn genomen, maar of een oudedagsvoorziening wordt opgebouwd die voldoet aan de maatstaven voor fiscale facilitering die in de fiscale regelgeving zijn vastgelegd.
HVFI
Gerechtshof Den Haag 19-07-2017
(pub. 12-09-2017), ECLI:NL:GHDHA:2017:2162
Afkoopsom ouderdomspensioen verknocht? Onderscheid moet worden gemaakt tussen deel dat ziet op vervanging pensioenaanspraken over de periode vóór en deel dat ziet op de vervanging pensioenaanspraken na ontbinding van de huwelijksgemeenschap. Dat laatste deel valt niet in de gemeenschap. Voor dat deel geldt dat de man dit heeft geïnvesteerd in een gemeenschappelijke woning in Frankijk, waarvoor o.g.v. art. 1:95 lid 2 BW een vergoedingsrecht (reprise) van de man is ontstaan op de gemeenschap.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Pensioen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN