Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Uitleg / Haviltex X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Overgeslagen goed
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-02-2018 (pub. 03-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:1699
Partijen vergeten in 2005 gezamenlijke polis te verdelen. Toedeling aan man, die helft van de waarde aan vrouw dient te vergoeden, onder verrekening van premies die vrouw vanaf 2005 verschuldigd is.
Uitleg (afwijking?) samenlevingsovk c.q. huwelijksvoorwaarden
Hoge Raad 20-04-2018 (pub. 20-04-2018), ECLI:NL:HR:2018:643
Vrouw overlijdt na uitspreken echtscheiding, maar vóór ontbinding huwelijk. Finaal verrekenbeding geldt alleen igv overlijden, maar man heeft geen recht op finale verrekening: geen sprake meer van solidariteit.
Verdeling zonder levering?
Gerechtshof Den Haag 31-10-2017 (pub. 19-01-2018), ECLI:NL:GHDHA:2017:4000
Partijen sloten in 1995 een (stilzwijgende) overeenkomst tot verdeling mbt de echtelijke woning. Dat goederenrechtelijk niet is geleverd doet daar niet aan af.
Eerst Haviltexen, dan pas aanvullen overeenkomst
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 02-01-2018 (pub. 04-01-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:28
Vrouw verzoekt aanvulling convenant. Hof: alvorens aan aanvulling van overeenkomst kan worden toegekomen dient overeenkomst te worden uitgelegd a.d.h.v. Haviltex-maatstaf.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-07-2018
(pub. 17-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2833
Huwelijksvermogensrecht. Verdeling als bedoeld in art. 3:182 BW. Feitelijke verdeling met wederzijdse instemming en overeenstemming over de financiële consequenties die de verdeling van de goederen voor ieder van partijen heeft (het ontstaan van vorderingen uit over- en onderbedeling).
HVFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-02-2018
(pub. 25-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:1290
Scheiding in tuinderskringen. A. Uitleg resp. reikwijdte van: 1. ‘(in gemeenschap van) door hen tezamen bewoond registergoed en daarmede verband houdende hypothecaire schulden’; 2. 'kosten van verwerving en de kosten van herstel, verfraaiing en onderhoud van de in de gemeenschap vallende of tot de gemeenschap behorende zaken'; 3. ondertekend akkoord met een bepaalde wijze van verrekenen. B. geen plaats voor wettelijke rente.
HVFP
Gerechtshof Den Haag 29-05-2018
(pub. 15-06-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1473
PP kwamen in convenant overeen dat echtelijke woning aan man zou worden toebedeeld tegen de getaxeerde waarde van € 310.000,-, met de verplichting alle aan de woning verbonden geldleningen over te nemen en erop toe te zien dat de vrouw wordt ontslagen uit hoofdelijke aansprakelijkheid, zonder financieringsvoorbehoud. Man krijgt echter geen financiering en de woning wordt voor lager bedrag aan derde verkocht. Hof: hypothecaire lening en daarmee ook de restschuld komt geheel voor rekening en risico van de man.
HVFP
Gerechtshof Den Haag 17-04-2018
(pub. 15-06-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1467
Toepasselijkheid art. 1:141 lid 3 BW in het kader van de volstorting van aandelen bij de oprichting van B.V. Verkrijging aandelen niet gefinancierd uit overgespaarde, niet verrekende inkomsten a.b. in de huwelijkse voorwaarden.Verrekening van niet-uitgekeerde winsten niet aan de orde, nu onder het inkomensbegrip niet de winst uit onderneming moet worden begrepen. Haviltex.
HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-06-2018
(pub. 06-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2376
Uit feitelijke gang van zaken gedurende de samenwoning van partijen leidt het hof een zeker bestendig gebruik in de relatie van partijen af mbt de kosten der huishouding. Dit bestendig gebruik kan worden gekwalificeerd als het resultaat van stilzwijgend tot stand gekomen afspraken. Derhalve geen ongegronde verrijking of onverschuldigde betaling.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Uitleg / Haviltex

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN