ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Anticiperende toepassing Haags Volwassenenbeschermingsverdrag
Hoge Raad 02-02-2018 (pub. 02-02-2018), ECLI:NL:HR:2018:147
Anticiperende toepassing van Haags verdrag inzake internationale bescherming van volwassenen, ook igv rechterlijke beslissing uit land dat geen partij is bij het verdrag.
Rechtsmacht bij buitenlands verblijf van onder curatele gestelde
Gerechtshof Den Haag 06-09-2017 (pub. 02-10-2017), ECLI:NL:GHDHA:2017:2793
Onder curatele gestelde heeft feitelijke verblijfplaats in Spanje. Toch rechtsmacht NL rechter ogv art 9 Verdrag (land waar vermogen is gelegen). Toepassing NL recht, aansluiting zoekend bij art. 13 lid 1 HVV (nog niet geratificeerd).
Nederlandse rechter onbevoegd tot onderbewindstelling goederen in Marokko
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-02-2017 (pub. 09-06-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:1553
Verzoek onderbewindstelling. Hof zoekt aansluiting bij Haags Volwassenenbeschermingsverdrag. Onbevoegdverklaring wat betreft verzoek onderbewindstelling van vermogensbestanddelen die zich in Marokko bevinden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 27-09-2018
(pub. 04-10-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:5753
Verzoek mentorschap over in NL zorginstelling verblijvende meerderjarige Turkse. Anticiperende toepassing HVV. Ook nu oordeel moet worden gegeven over Turkse rechterlijke beslissing (Turkije geen partij). Uitspraak Turkse rechter erkend; Turkse rechter bevoegd tot treffen voogdij-maatregel (best vergelijkbaar met ondercuratelestelling). Geen sprake van weigeringsgrond. Wijze van uitvoering Turkse uitspraak beheerst door NL recht (art. 14 HVV). Geen reden voor opheffen curatele/omzetten in mentorschap. Aanhouding om impasse te beëi...
Gerechtshof Den Haag 14-03-2018
(pub. 09-04-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:731
In geschil: ontslag voormalig curatrice. Gerecht in eerste aanleg van Curaçao: beschermingsmaatregel. Maatregel feitelijk in NL uitgevoerd. Internationale bevoegdheid: onder verwijzing naar ECLI:NL:HR:2018:147 anticiperende toepassing Haags Volwassenenbeschermingsverdrag 2000. Belanghebbende gewone verblijfplaats in NL: NL rechter bevoegd (art. 5 HVV). Toepasselijk recht: NL recht (art. 14 HVV, anticiperend). Ex art. 40 Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden: beschikking gerecht in eerste aanleg van Curaçao van rechtswege bin...
Hoge Raad 02-02-2018

(pub. 02-02-2018), ECLI:NL:HR:2018:147
Meerderjarigenbescherming. Ontvankelijkheid cassatieberoep van in Spanje onder curatele (‘tutela’) gestelde persoon. Spaanse vonnis komt voor erkenning in aanmerking. Anticiperende toepassing Haags Volwassenenbeschermingsverdrag. Rechtsgevolgen tutela voor procesbekwaamheid: handelingsonbevoegdheid. Eiseres niet-ontvankelijk. Bekrachtiging mogelijk door tutor? Had tutor voor cassatieberoep rechterlijke machtiging nodig en kon deze door NL rechter worden verleend? Tutor ontvankelijk ogv tijdens instantie verkregen machtiging.
Parket bij de Hoge Raad 08-12-2017
(pub. 02-02-2018), ECLI:NL:PHR:2017:1422
Meerderjarigenbescherming. IPR. Verwezen naar op 8 september 2017 genomen conclusie. Ambtshalve ingewonnen inlichtingen. De verkregen informatie brengt geen wijziging in de conclusie tot niet-ontvankelijkverklaring van eiseres in haar cassatieberoep en tot verwerping van het exceptief verweer voor het overige.
Parket bij de Hoge Raad 08-09-2017
(pub. 02-02-2018), ECLI:NL:PHR:2017:937
Conclusie strekt tot niet-ontvankelijkverklaring van eiseres. Zij is naar Spaans recht onder curatele gesteld ('tutuela') en heeft volgens dat recht niet de bevoegdheid zelfstandig in rechte op te treden. Haar ‘tutor’ naar Spaans recht is ontvankelijk op grond van de tijdens de instantie verkregen rechterlijke machtinging. Hierdoor wordt recht gedaan aan beschermingsgedachte van onder curatele gestelde; het geschil betreft het beheer over haar vermogen en de verdeling van de nalatenschap van haar moeder. 
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
IPR meerderjarigenbescherming

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN