ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Premiebetaling aan kleindochter niet betrokken bij bepaling legitieme onterfde zoon
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29-01-2019 (pub. 30-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:254
Niet aan te merken als ongebruikelijk. Bedrag ruim onder drempel voor schenkbelasting, hetgeen aanwijzing is dat bedrag op jaarbasis niet snel als bovenmatig zal worden beschouwd.
Tegen wie moet vordering legitieme worden ingesteld?
Rechtbank Overijssel 29-08-2018 (pub. 25-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4054
Legitimaris wil vordering van executeur nalatenschap op haar, verrekenen met tegenvordering van de legitieme. Afgewezen: dit is vordering op erfgenamen en niet op executeur (is i.c. dezelfde persoon).
Is regeling legitieme in strijd met EVRM?
Gerechtshof Amsterdam 31-07-2018 (pub. 07-08-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2246
De doelstellingen van de legitieme portie zijn zwaarwegend. Daarom achtte de wetgever een inbreuk op het recht om bij testament over nalatenschap te beschikken nodig. Geen strijd met EVRM.
Je kinderen volledig onterven lukt nog steeds niet (Jeroen van Wensen, Das Kapital 07-08-2018)
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 06-03-2019

(pub. 21-03-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:1767
Eiseres maakt aanspraak op moederlijk erfdeel en legitieme portie. Doordat een deel van de gelden vastzit in een door erflater aan derden verstrekte hypothecaire geldlening, is het niet mogelijk om alle erfgenamen volledig en in gelijke delen uit te keren. Toewijzing van de vorderingen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19-03-2019
(pub. 20-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1024
Bepaling waarde nalatenschap en begroting legitieme portie. Erflater heeft aan zijn kinderen bedrag in contanten gelegateerd gelijk aan ieders legitieme portie in de nalatenschap, en bepaald dat dit pas opeisbaar zal zijn bij overlijden van zijn levenspartner. Kinderen toegelaten tot bewijslevering ten aanzien van hun stelling over geld op Luxemburgse bankrekening.Vervolg op hof Den Bosch 23 januari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:207 en hof Den Bosch 16 oktober 2018. ECLI:NL:GHSHE:2018:4271
Rechtbank Den Haag 27-02-2019

(pub. 06-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:1825
In het algemeen wordt niet snel aangenomen dat sprake is geweest van een schenking wanneer een (veelal agrarisch) bedrijf wordt overgedragen van ouder op kind en koopprijs lager is dan waarde van bedrijf in economisch verkeer. In dit geval doet zich echter “omgekeerde” situatie voor. Het is eiser zelf die bedrijf heeft voortgezet en nu aanspraak maakt op legitieme. Eiser heeft door de schenking echter het volledige bedrag van zijn legitieme al ontvangen.
Rechtbank Oost-Brabant 06-02-2019
(pub. 26-02-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:810
Reikwijdte van hetgeen een executeur of erfgenaam aan een legitimaris moet melden ex art. 4:78 BW. Gelet op de omstandigheden van het geval, strekte de verplichting van de executeur niet zo ver strekte dat hij eiser expliciet had moeten wijzen op de overdracht tegen de waarde in verpachte staat en de eventuele mogelijkheid van een daarin vervatte schenking die voor de berekening van de legitieme portie van belang kon zijn.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29-01-2019

(pub. 30-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:254
Volgens art. 4:69 lid 1 sub b BW worden bij de bepaling van de omvang van de legitieme portie gebruikelijke giften buiten beschouwing gelaten voor zover zij niet bovenmatig waren. Premiebetalingen ten behoeve van dochter van de zus kunnen niet als ongebruikelijk worden aangemerkt. Bedrag blijft ruim onder de drempel voor de schenkbelasting. Dit is een aanwijzing dat het bedrag op jaarbasis als zodanig niet snel als bovenmatig zal worden beschouwd.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Legitieme portie

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN