kennisbank_logo.png
Sluiten
De Hoge Raad tikt de Expertgroep Alimentatienormen voor de tweede keer op de vingers!
(Mr. Rob van Coolwijk)

Het kindgebonden budget dient buiten beschouwing te blijven bij de behoefte aan partneralimentatie. Een kritische beschouwing van de beantwoording van de Hoge Raad van de prejudiciële vragen.

Aanvullende zorgkosten voor expats
(Mr. Marjet van Yperen-Groenleer)

De omgang van de expat met diens kinderen brengt vaak aanzienlijke reis- en andere kosten mee. Hoe moeten we met deze extra kosten omgaan in een alimentatieberekening?

De draagkracht van een expat
(Mr. Marjet van Yperen-Groenleer)

Overzicht van de jurisprudentie over de invloed van de allowances op de draagkracht van de expat. Verder over indexering, wisselkoersen, netto-methode en draagkrachtpercentage.

De behoefte van de ex van een expat
(Mr. Marjet van Yperen-Groenleer)

Een expat kan verschillende soorten ‘allowances’ ontvangen. Wanneer werkt een allowance behoefteverhogend voor de ex-echtgenoot van de expat? In dit artikel een overzicht van de jurisprudentie hierover.

De invloed van de 'dependency allowance' op het eigen aandeel
(Mr. Marjet van Yperen-Groenleer)

Veel expats ontvangen geen kinderbijslag maar een (vaak aanzienlijk hogere) dependency allowance’ van hun werkgever. Op welke wijze wordt hiermee rekening gehouden bij het bepalen van het eigen aandeel in de kosten van een expat-kind? De jurisprudentie hierover is wisselend.

AL
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-08-2017 (pub. 16-08-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:3623
Terugbetaling alimentatie: overig; Procesrecht alimentatie: overig
Terugvordering teveel betaalde alimentatie. Alimentatiegerechtigde is overleden. Nu geen schorsing conform art. 225 lid 2 Rv heeft plaatsgevonden, is het geding op naam van de overledene voortgezet, zoals art. 225 lid 2 Rv bepaalt. Overleden alimentatiegerechtigde veroordeeld om aan alimentatieplichtige het te veel betaalde terug te betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van de dag van dagvaarding in eerste aanleg tot aan die der algehele voldoening.
AL
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-08-2017 (pub. 16-08-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:3620
Inning/executie
Executiegeschil. Met de vernietiging van de beschikking die ten grondslag ligt aan de door de vrouw ingestelde executiemaatregelen is de titel voor de tenuitvoerlegging met terugwerkende kracht vervallen. Nu de executoriale titel is komen te vervallen, is daarmee ook de grondslag van het beslag komen te vervallen. De vrouw wordt bevolen de aangevangen executiemaatregelen per direct te staken op straffe van een dwangsom van €250 per dag dat de vrouw in gebreke blijft. Geen aanleiding voor kostenveroordeling.
AL
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27-07-2017 (pub. 16-08-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:3365
Verbleken behoefte bij partneralimentatie; Ondernemer en alimentatie; Draagkrachtloos ink. partneralim. (en kinderal. oud); Jusvergelijking bij partneralimentatie; Internationale aspecten bij alimentatie; ipr en alimentatie
Eerste vaststelling partneralimentatie. Alimentatiegerechtigde woont in Nederland: rechtsmacht NL rechter; NL recht toepasselijk. Geen verbleking behoefte. Nettoberekening omdat man in VS woont en werkt en niet in NL belastingplichtig is. Vaststelling draagkracht man (bijstandsnorm, ziektekosten, eigenaarslasten, creditcardschulden). Geen jusvergelijking omdat inkomen vrouw ook na betaling van partneralimentatie niet boven bijstandsnorm uitkomt. Terugbetaling niet aan de orde, omdat vrouw geen alimentatie heeft ontvangen.
AL
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-08-2017 (pub. 16-08-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:3618
Aanvaardbaarheidstoets
De man verzoekt rekening te houden met het gegeven dat zijn draagkrachtloos inkomen, gelet ook onder meer op de reiskosten die hij moet maken in het kader van de zorg- en contactregeling, hoger is dan zijn inkomen, zodat het buiten beschouwing laten van dit gegeven bij de vaststelling van de bijdrage voor hem tot een onaanvaardbaar resultaat leidt, omdat hij bij deze bijdrage met zijn inkomen niet meer in zijn noodzakelijke kosten van levensonderhoud kan voorzien. Onvoldoende onderbouwd. 
AL
Gerechtshof Amsterdam 08-08-2017 (pub. 15-08-2017), ECLI:NL:GHAMS:2017:3219
Draagkracht bij kinderalimentatie; Wijziging alimentatie
Wijziging kinderalimentatie. Draagkracht vader in geschil: werkloos geraakt, AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Ontvangen legaat heeft hij in redelijkheid kunnen besteden aan aflossing schulden. Niet aannemelijk dat wettelijk erfdeel substantieel hoger was. Nadelige gevolgen van keuze af te zien van pensioenverevening met (eerdere) ex-echtgenote (en keuze voor lagere pensioenuitkering in eerste pensioenjaren) dienen niet op kind te worden afgewenteld. Vader toegelaten tot leveren van (aanvullend) bewijs van zijn stelling.
AL
Gerechtshof Amsterdam 08-08-2017 (pub. 15-08-2017), ECLI:NL:GHAMS:2017:3226
Onvoldoende gegevens
De man heeft onvoldoende inzicht en onderbouwing gegeven bij zijn stelling dat hij is aangewezen op het inkomen van zijn partner en niet beschikt over andere inkomstenbronnen. Aangezien de man niet heeft voldaan aan zijn op grond van art. 21 Rv rustende verplichting om de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig aan te voeren, kan het hof daaruit de gevolgtrekking maken die het geraden acht. Het hof rekent de man een verdiencapaciteit toe ter hoogte van zijn voormalige WW-uitkering van € 1.298 bruto per 4 weken. 
AL
Rechtbank Noord-Holland 09-08-2017 (pub. 11-08-2017), ECLI:NL:RBNHO:2017:6760
Grove miskenning wettelijke maatstaven
223 Rv procedure: wijziging kinderbijdrage hangende bodemzaak. Rechtbank concludeert dat een door de man te betalen kinderbijdrage van € 1.000 per maand voor de minderjarige in 2015 een grove miskenning van de wettelijke maatstaven is. De onderhoudsplicht van de man jegens de minderjarige kan, met toepassing van de wettelijke maatstaven, immers nooit hoger zijn dan haar behoefte.
Info