Sluiten
Aanvullende zorgkosten voor expats
(Mr. Marjet van Yperen-Groenleer)

De omgang van de expat met diens kinderen brengt vaak aanzienlijke reis- en andere kosten mee. Hoe moeten we met deze extra kosten omgaan in een alimentatieberekening?

De draagkracht van een expat
(Mr. Marjet van Yperen-Groenleer)

Overzicht van de jurisprudentie over de invloed van de allowances op de draagkracht van de expat. Verder over indexering, wisselkoersen, netto-methode en draagkrachtpercentage.

De behoefte van de ex van een expat
(Mr. Marjet van Yperen-Groenleer)

Een expat kan verschillende soorten ‘allowances’ ontvangen. Wanneer werkt een allowance behoefteverhogend voor de ex-echtgenoot van de expat? In dit artikel een overzicht van de jurisprudentie hierover.

De invloed van de 'dependency allowance' op het eigen aandeel
(Mr. Marjet van Yperen-Groenleer)

Veel expats ontvangen geen kinderbijslag maar een (vaak aanzienlijk hogere) dependency allowance’ van hun werkgever. Op welke wijze wordt hiermee rekening gehouden bij het bepalen van het eigen aandeel in de kosten van een expat-kind? De jurisprudentie hierover is wisselend.

De kosten van een expat-kind
(Mr. Marjet van Yperen-Groenleer)

Met welke bijzondere kosten van expat-kinderen wordt rekening gehouden bij het bepalen van hun behoefte?

AL
Gerechtshof Amsterdam 30-05-2017 (pub. 27-06-2017), ECLI:NL:GHAMS:2017:2018
Alimentatie
Kinderbijdrage. Partneralimentatie. Terugbetalingsverplichting partneralimentatie aan de zijde van de vrouw wordt door het hof bepaald voor de periode gelegen tussen contact advocaten (rond 1 augustus 2015) en de datum van de bestreden beschikking (29 juni 2016), nu vast is komen te staan dat de over die periode ontvangen partneralimentatie de aanvullende behoefte van de vrouw in ruime mate overschreed vanwege haar inmiddels gestegen inkomen uit arbeid.
AL
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 01-12-2016 (pub. 27-06-2017), ECLI:NL:GHSHE:2016:5380
Alimentatie
kinderalimentatie en zorgregeling
AL
Gerechtshof Den Haag 28-03-2017 (pub. 26-06-2017), ECLI:NL:GHDHA:2017:1811
Alimentatie
Geschil zoon en vader over achterstallige alimentatie. Verschuldigdheid wettelijke indexering. Resteren nog kosten executie. Terecht dwangsom verbonden aan het verbod tot treffen van (nadere) executiemaatregelen.
AL
Gerechtshof Den Haag 12-04-2017 (pub. 23-06-2017), ECLI:NL:GHDHA:2017:1796
Alimentatie
Ontvankelijkheid. Deelbeschikking. Het incidenteel appel gericht tegen zowel einduitspraak (partneralimentatie) als tussenuitspraak (vermogensrechtelijke afwikkeling), leidt - gelet op het belang van een doelmatige procesvoering - tot ontvankelijkheid van het principaal appel dat alleen was gericht tegen de tussenuitspraak. Door intrekking ter zitting van de grief in het incidentele appel tegen de partneralimentatie moet worden teruggegrepen op de hoofdregel van artikel 358 lid 4 Rv. Dit brengt mee dat appellant alsnog niet-ontvankelijk wordt verklaard in zijn hoger beroep. Tegen een tussenuitspraak kan immers niet eerder dan bij de einduitspraak hoger beroep worden ingesteld.
AL
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-06-2017 (pub. 22-06-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:5116
Alimentatie
Kinder- en partneralimentatie. Verwijtbaar inkomensverlies.
AL
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-06-2017 (pub. 22-06-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:4894
Behoefte partneralimentatie
Vaststelling behoefte vrouw en effecten van vermogen man op welstand waarin partijen tijdens huwelijk hebben geleefd. Vrouw heeft onvoldoende onderbouwd dat partijen gedurende huwelijk hebben geleefd van door man ontvangen bedragen uit de nalatenschappen van zijn ouders. Afgezien daarvan geldt dat indien er al bedragen uit de nalatenschappen in het gemeenschappelijke huishouden zouden zijn gevloeid, dit dan tot een structureel gewijzigd uitgavenpatroon zou moeten hebben geleid om in aanmerking te kunnen worden genomen. 
AL
Rechtbank Rotterdam 19-04-2017 (pub. 20-06-2017), ECLI:NL:RBROT:2017:4701
Alimentatie
Voorlopige voorziening ex art. 223 lid 1 Rv. Vrouw treft executiemaatregelen ten laste van de man op basis van notariële samenlevingsovereenkomst, ter incassering van een in deze akte overeengekomen contractuele partneralimentatie na verbreking affectieve relatie. Geen staking executie. Onvoldoende aannemelijk dat man niet gebonden is aan deze overeenkomst.
Info