Sluiten
Kennisbank
Alle informatie over familierecht voor de professional

Zoeken op trefwoord

De Hoge Raad tikt de Expertgroep Alimentatienormen voor de tweede keer op de vingers!
(Mr. Rob van Coolwijk)

Het kindgebonden budget dient buiten beschouwing te blijven bij de behoefte aan partneralimentatie. Een kritische beschouwing van de beantwoording van de Hoge Raad van de prejudiciële vragen.

Aanvullende zorgkosten voor expats
(Mr. Marjet Groenleer)

De omgang van de expat met diens kinderen brengt vaak aanzienlijke reis- en andere kosten mee. Hoe moeten we met deze extra kosten omgaan in een alimentatieberekening?

De draagkracht van een expat
(Mr. Marjet Groenleer)

Overzicht van de jurisprudentie over de invloed van de allowances op de draagkracht van de expat. Verder over indexering, wisselkoersen, netto-methode en draagkrachtpercentage.

De behoefte van de ex van een expat
(Mr. Marjet Groenleer)

Een expat kan verschillende soorten ‘allowances’ ontvangen. Wanneer werkt een allowance behoefteverhogend voor de ex-echtgenoot van de expat? In dit artikel een overzicht van de jurisprudentie hierover.

De invloed van de 'dependency allowance' op het eigen aandeel
(Mr. Marjet Groenleer)

Veel expats ontvangen geen kinderbijslag maar een (vaak aanzienlijk hogere) dependency allowance’ van hun werkgever. Op welke wijze wordt hiermee rekening gehouden bij het bepalen van het eigen aandeel in de kosten van een expat-kind? De jurisprudentie hierover is wisselend.

AL
Rechtbank Overijssel 23-11-2017 (pub. 15-12-2017), ECLI:NL:RBOVE:2017:4596
Alimentatie; Behoefte (jong)meerderjarige/vervolgopleiding; Zorgkorting
Bepaling behoefte jong-meerderjarige die zakte voor zijn eindexamen en nu een VWO opleiding via het Vavo (volwassenonderwijs) volgt. Rekening houden met wegvallen van de overheidsbijdragen in de vorm van kinderbijslag en kindgebonden budget en aan de lastenkant met de premie ziektekostenverzekering. Aansluiting gezocht bij WSF-norm voor een thuiswonende MBO-student à € 599,27 per maand, verminderd met de tegemoetkoming scholieren (basistoelage) van € 113,30 per maand.
AL
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-12-2017 (pub. 15-12-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:5523
Alimentatie
Partneralimentatie;Kinderalimentatie;Verdeling;
AL
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-12-2017 (pub. 15-12-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:5519
Alimentatie
Bijdrage jongmeerderjarige. Bepalen behoefte jongmeerderjarige. Onderhoudsverplichting voor stiefkind. Artikel 1:395 jo 1:395a lid 2 BW en artikel 1:397 lid 1 BW.
AL
Rechtbank Overijssel 23-11-2017 (pub. 13-12-2017), niet gepubliceerd
Alimentatie; Verbleken behoefte bij partneralimentatie; Verdiencapaciteit (NBI)
Huwelijk ruim 7 jaar geleden ontbonden. Rb n.a.v. stellingen man: van verbleking van behoefte is deels sprake is met dien verstande dat behoefte aan aanvullende bijdrage wordt gesteld op hetgeen vrouw steeds heeft ontvangen. Rb: vrouw heeft zich niet voldoende ingespannen om in eigen levensonderhoud te voorzien. Rb houdt rekening met fictieve verdiencapaciteit van de vrouw ter grootte van de helft van haar behoefte. Geen verplichting tot restitutie teveel betaalde.
ALFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-08-2017 (pub. 11-12-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:7224
Alimentatie; Lijfsdwang bij inning alimentatie; Familieprocesrecht; Gijzeling
Kort geding. Lijfsdwang Art. 585 b Rv voor 3 mnd. en gijzeling i.v.m. niet betaalde kinder- en partneralimentatie ten bedrage van € 108.901,37. Toepassing van verschillende andere dwangmiddellen onvoldoende uitkomst geboden en het belang van de vrouw rechtvaardigde de toepassing Art. 587 Rv. Vrouw had slechts uitkering, waarop door belastingdienst beslag was gelegd door meermaals door man onjuist ingediende aangiften. Man niet buiten staat om aan verplichting te voldoen Art. 588 Rv.
AL
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-07-2017 (pub. 11-12-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:5975
Alimentatie
Wijziging partneralimentatie. Convenant, niet-wijzigingsbeding. Levensstijl alimentatieplichtige. Verdiencapaciteit alimentatiegerechtigde.
ALKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-06-2017 (pub. 11-12-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:5525
Kinderen; Verhuizing; Gezagsgeschil 1:253a BW; Alimentatie
Vervangende toestemming voor verhuizing moeder naar buitenland met medeneming kind. In feite woont ze er al. Belang kind bij contact met half- en stiefbroers speelt een rol. Contact tussen kind en vader zal anders zal zijn dan nu, maar moeder heeft voldoende compensatie geboden.
Info