ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Jaren later duikt nog een erfgenaam op ...
Rechtbank Midden-Nederland 13-02-2019 (pub. 04-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:563
Onderbedelingsvordering, ontstaan ogv verdeelde nalatenschap, wordt opgeëist 18 jaar na overlijden erflater. Niet verjaard: verjaringstermijn 20 jaar. Maar bewijslast dat vordering niet is voldaan rust op erfgenaam.
Schuld uit ouderlijke boedelverdeling
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-08-2018 (pub. 10-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7342
Na impliciete zuivere aanvaarding van negatieve nalatenschap moet ene erfgenaam een obv-schuld voldoen aan andere erfgenaam. Hof: naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar.
Vruchtgebruiker hertrouwd, zoon vordert erfdeel
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19-09-2017 (pub. 22-09-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:4034
Ouderlijke boedelverdeling met recht van vruchtgebruik ten laste van vordering zoon. Toewijzing aanspraak zoon op zijn erfdeel omdat vruchtgebruiker is hertrouwd zonder stellen van zekerheid.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-11-2019
(pub. 14-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4162
De ouderlijke boedelverdeling is duidelijk in het testament opgenomen en niet afhankelijk gesteld van enige handeling van de echtgenote van erflater. Door appellant is niets gesteld omtrent de verhoudingen die de uiterste wilsbeschikking kennelijk wenst te regelen of over de omstandigheden waaronder de uiterste wil is gemaakt die meebrengen dat daarin iets anders gelezen zou moeten worden dan erin staat.
Rechtbank Den Haag 25-07-2019
(pub. 15-08-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:7472
Art. 4:16 BW niet van toepassing op ouderlijke boedelverdeling, art. 672 Rv wel. Erfgenaam mag verlangen dat boedelbeschrijving door notaris gebeurt. Kantonrechter constateert dat er inmiddels boedelbeschrijving ligt die voldoet aan wettelijke eisen. Het is erfgenaam alleen te doen om het noemen van afzonderlijke inboedelgoederen, wegens de emotionele waarde daarvan. Kantonrechter is van oordeel dat dit niet maakt dat hij voldoende belang heeft bij een notariële beschrijving en wijst verzoek af.
Rechtbank Midden-Nederland 13-02-2019

(pub. 04-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:563
Ouderlijke boedelverdeling. Vanwege de reeds gesloten executele dient een nagekomen vordering op de nalatenschap te worden afgewikkeld door de gezamenlijke erfgenamen van erflaatster. Nu de nalatenschap op grond van de wet (art. 4:1167 BW (oud)) is verdeeld en de onderbedelingsvordering ook op die grond is ontstaan, geldt dat bij gebreke van een andere verjaringstermijn in de wet, deze rechtsvordering op grond van art. 3:306 BW pas verjaart door verloop van twintig jaren.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-10-2018
(pub. 18-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9101
Erflater heeft in testament bepaald dat vorderingen opeisbaar zijn indien echtgenote haar intrek neemt in verzorgingshuis, bejaardenoord of verpleeghuis; en voor zover de niet-opeisbaarheid een succesvol beroep op bijdrage overheid in de kosten van verzorging of levensonderhoud in de weg staat. Geen sprake van dergelijke situatie. Echtgenote maakt geen aanspraak op een overheidsvergoeding voor de kosten van ‘intrek’ in een verzorgings- of verpleeghuis.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-08-2018

(pub. 10-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7342
Schuld wegens overbedeling ontstaan door en ten gevolge van de verdeling die de erflater bij uiterste wilsbeschikking in zijn testament op voet van art. 4:1167 BW (oud) heeft gemaakt tussen zijn echtgenote en zijn kinderen. Nu de wet niet anders bepaalt, verjaart de rechtsvordering tot voldoening van de schuld door verloop van twintig jaren (art. 3:306 BW) en is de termijn van verjaring begonnen met de aanvang van de dag volgend op die waarop de onmiddellijke nakoming kan worden gevorderd (art. 3:313 BW).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Ouderlijke boedelverdeling

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN