Terug

Nieuwsbrief oktober 2014

 • Wet Hervorming Kindregelingen & Belastingplan 2015 Voorlopig
 • Meerdere gebruikers 2015
 • Kleine aanpassingen

 

Wet Hervorming Kindregelingen & Belastingplan 2015 Voorlopig

De 3e dinsdag in september ligt alweer achter ons en dus is het belastingplan 2015 bekend. Aangezien de meeste afspraken al gemaakt waren met de oppositie-coalitie (D'66, SGP, CU) hoeven we niet veel aanpassingen te verwachten. De meeste maatregelen waren al bekend.

De belangrijkste wetgeving wat betreft alimentatierekenen, Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen),  is op 24 juni 2014 door de Eerste Kamer aangenomen en staat dus niet in het belastingplan 2015.

In het belastingplan staan geen opzienbarende zaken die het alimentatierekenen aangaan. Het betreft vooral een wijziging van percentages en bedragen. Dit betekent dat we, wanneer de cijfers definitief zijn, deze kunnen toevoegen.

In de wet Hervorming kindregelingen is bepaald dat:

 • de aftrek van kosten voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar komt te vervallen per 1-1-2015.
 • de alleenstaande ouderkorting komt te vervallen per 1-1-2015
 • i.p.v. o.a. de alleenstaande ouderkorting binnen het kindgebonden budget een zgn. alleenstaande ouderkop wordt toegevoegd. De alleenstaande ouderkop bedraagt € 2.800 en wordt, samen met het andere KGB, afgebouwd naarmate het verzamelinkomen hoger wordt. De afbouw begint bij een verzamelinkomen van € 19.767 en zal met 6,75% daarboven afnemen. 

Vervallen aftrek van kosten voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar

Met ingang van 1-1-2015 vervalt de aftrek voor kinderalimentatie.

Alleenstaande ouderkorting wordt Alleenstaande Ouderkop KGB

Per 1-1-2015 vervalt de alleenstaande ouderkorting. In de plaats komt de alleenstaande ouderkop in het KGB.

Hieronder Artikel 2 van de Wet op het Kindgebonden Budget (Bron wetten.nl wetgeving per 1-1-2015 op 18-9-2014).
In lid 6 wordt melding gemaakt van de zgn. Alleenstaande Ouderkop van € 2.800,-.
Het drempelinkomen zal gaan worden (overeenkomstig belastingplan 2015): € 19.767 en de afbouw uit lid 7 zal worden 6,75%.

 


Artikel 2. Aanspraak en hoogte kindgebonden budget

 • 1.Aanspraak op een kindgebonden budget heeft de ouder voor een kind voor wie aan die ouder op grond van artikel 18 van de Algemene Kinderbijslagwet kinderbijslag wordt betaald of zou worden betaald indien artikel 7, tweede lid van die wet niet van toepassing zou zijn, met dien verstande dat de aanspraak op een kindgebonden budget bestaat met ingang van de kalendermaand na de maand waarin het kind is geboren dan wel tot het huishouden is gaan behoren tot en met de kalendermaand waarin het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt.

 • 2.Het kindgebonden budget bedraagt voor een berekeningsjaar:

  • a.indien de ouder aanspraak heeft voor één kind: € 1.032,–;

  • b.indien de ouder aanspraak heeft voor twee kinderen: € 1.823,–;

  • c.indien de ouder aanspraak heeft voor drie kinderen: € 2.006,–;

  • d.indien de ouder aanspraak heeft voor meer dan drie kinderen: € 2.006,–, verhoogd met zoveel maal € 106,– als het aantal kinderen meer bedraagt dan drie.

 • 3 .Een ouder heeft aanspraak op een verhoging van het kindgebonden budget in een berekeningsjaar voor een kind met ingang van de kalendermaand na de maand waarin dat kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt.

 • 4.Voor een kind dat 12 jaar of ouder is, maar jonger is dan 16 jaar bedraagt de verhoging van het kindgebonden budget € 231.

 • 5.Voor een kind dat 16 of 17 jaar is, bedraagt de verhoging van het kindgebonden budget met ingang van de kalendermaand na de maand waarin het kind de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt € 296.

 • 6.De ouder die geen partner heeft, heeft aanspraak op een verhoging van het kindgebonden budget van € 2.800,–.

 • 7.Bij een gezamenlijk toetsingsinkomen van de ouder en zijn partner van meer dan het drempelinkomen wordt de som van de bedragen waarop recht bestaat op grond van het tweede, vierde, vijfde en zesde lid verminderd met 7,6% van het verschil tussen het gezamenlijk toetsingsinkomen en het drempelinkomen.

 • 8.Een ouder als bedoeld in het eerste en derde lid en zijn partner die tevens ouder is als bedoeld in het eerste lid worden voor de toepassing van deze wet geacht gezamenlijk één aanspraak te hebben.

 • 9.Indien aan twee ouders kinderbijslag wordt uitbetaald op basis van het recht op kinderbijslag van één van die ouders, heeft alleen de ouder, wiens recht op kinderbijslag wordt uitbetaald aanspraak op een kindgebonden budget.

 • 10.De aanspraak op een kindgebonden budget wordt voor iedere kalendermaand afzonderlijk bepaald.

 • 11.Indien de ouder:

  • a.aanspraak heeft op kindgebonden budget voor een kind, en

  • b.voor dat kind voor de toepassing van de Algemene Kinderbijslagwet een ander land dan Nederland, een van de andere lidstaten van de Europese Unie, een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en Zwitserland als woonland in aanmerking wordt genomen,

  bedraagt het kindgebonden budget een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage van de in het tweede lid, onderdeel a, vierde, vijfde, zesde en zevende lid bedoelde bedragen. Het percentage wordt zo bepaald dat het een weergave is van de verhouding tussen het kostenniveau van het land dat als woonland in aanmerking wordt genomen en dat van Nederland. Het percentage bedraagt maximaal 100.

 • 12.Indien de ouder:

  • a.aanspraak heeft op kindgebonden budget voor meer dan een kind, en

  • b.voor een of meer van die kinderen voor de toepassing van de Algemene Kinderbijslagwet een ander land dan Nederland, een van de andere lidstaten van de Europese Unie, een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en Zwitserland als woonland in aanmerking wordt genomen,

  bedraagt het kindgebonden budget een volgens bij ministeriële regeling te stellen regels vastgesteld bedrag. Dat bedrag is gebaseerd op de in het tweede, vierde, vijfde, zesde en zevende lid, opgenomen bedragen en de verhouding tussen het kostenniveau van het land dat als woonland in aanmerking wordt genomen voor het desbetreffende kind of voor de desbetreffende kinderen en dat van Nederland uitgedrukt in procenten. Het percentage bedraagt maximaal 100.


 

Alleenstaande ouderkorting vs Alleenstaande Ouderkop KGB

De werking van de alleenstaande ouderkorting en de alleenstaande ouderkop zijn verschillend. De alleenstaande ouderkorting is een korting op de te betalen inkomstenbelasting. Wanneer er geen inkomstenbelasting betaald hoeft te worden, dan heeft de alleenstaande ouderkorting geen effect. De alleenstaande ouderkop is een toeslag, en wordt zodoende onafhankelijk van de belastingbetaling uitbetaald aan de rechthebbende.

De alleenstaande ouderkorting (in ieder geval de vermeerdering i.v.m. kinderen jonger dan 16 jaar) maakt werken voor de alleenstaande ouder aantrekkelijker. De regeling was meer bedoeld om voor de alleenstaande ouder arbeid aantrekkelijker te maken, dan dat het direct bedoeld was als tegemoetkoming in de kinderkosten. Het kindgebonden budget is wel een directe tegemoetkoming in de kinderkosten voor mensen met een lager inkomen. Een inkomensafhankelijke kinderbijslag als het ware.
De vraag is nu hoe de alleenstaande ouderkop zal worden geklassificeerd door de expertgroep alimentatienormen. Als extra inkomen in de draagkracht (splitsing van het KGB) of volledig als vermindering van de door ouders in te vullen behoefte van de kinderen (conform huidige behandeling KGB).
De relatie met werken aantrekkelijker maken is verbroken. Immers, hoe meer er wordt verdiend, hoe lager het KGB (inclusief alleenstaande ouderkop). Maar het KGB (inclusief alleenstaande ouderkop)  is nu ook niet meer alleen een tegemoetkoming in de kinderkosten.

Hieronder volgt een uitwerking van de twee mogelijkheden:

Gegevens:

 Partneralimentatie is in dit voorbeeld niet van toepassing!  

Alleenstaande
ouderkop in
Kosten Kinderen

Alleenstaande
ouderkop in
draagkracht

Netto Gezinsinkomen ten tijde van uiteengaan van partijen: € 3400    
Behoefte 2 Kinderen, leeftijd 10, 8. Eigen aandeel / Behoefte na aftrek KGB  € 769  € 384 (KGB € 385)  € 617 (KGB € 152)
Verzamelinkomen / Netto inkomen AP na scheiding: € 35.000   € 2.122 / mnd  € 2.122 / mnd
Verzamelinkomen / Netto inkomen AG na scheiding:   € 18.000   € 1.421 / mnd  € 1.654 / mnd
Totale Bijdrage  AP (Zorgkorting + Alimentatie)    € 302 / mnd  € 418 / mnd
Totale Bijdrage AG (Eigen aandeel)    € 82 / mnd  € 199 / mnd

Afhankelijk van de keuze of de Alleenstaande Ouderkop in de kinderkosten wordt geplaatst of in de draagkracht ontvangt alimentatiegerechtigde € 1.392 meer of minder kinderalimentatie (of bespaart alimentatieplichtige..). De andere geldstromen wijzigen niet (inkomen en KGB).

 

Wijziging in Split-Online

Om de gevolgen van de regelgeving die per 1-1-2015 van kracht is inzichtelijk te maken hebben we nu reeds 'Tarieven 2015 Voorlopig' gepubliceerd. Niet alle cijfers zijn al bekend en/of definitief. Met 'Tarieven 2015 Voorlopig'  kan zodoende een beter beeld worden geschetst van de situatie vanaf 2015. Zolang het nog geen 1 januari 2015 is, kunnen uitkomsten afwijken van de straks geldende werkelijke regelingen. We zullen de komende maanden steeds bekend geworden bedragen toevoegen. Wanneer u 'Tarieven 2015 Voorlopig'  gebruikt zal op de print een voorbehoud staan. 

Alleenstaande ouderkorting
De alleenstaande ouderkorting is vervallen.

Alleenstaande ouderkop in KGB of Draagkracht
Omdat nog niet bekend is hoe de Expertgroep Alimentatienormen de alleenstaande ouderkop klassificeert hebben we de mogelijkheid gemaakt om de alleenstaande ouderkop mee te nemen in de kinderkosten of in de draagkracht. Zoals u hierboven hebt kunnen zien zijn de verschillen aanzienlijk.

Het KGB inclusief Alleenstaande Ouderkop wordt verlaagd met 6,75% voor zover het verzamelinkomen meer bedraagt dan € 19.767. We hebben ervoor gekozen de vermindering pro rata te verdelen over het KGB en de Alleenstaande Ouderkop. De berekening hiervan vindt u terug bij het scherm TOETSINGSINKOMEN TOESLAGEN.

In het scherm KINDEREN kunt u eenvoudig het effect bekijken door bovenin het scherm de keuze aan te passen.
NB!! De lusberekening (indien PAL van toepassing is) kan een aantal keren vaker uitgevoerd moeten worden!! Met de nodigen schermwisselingen/verversingen wordt het KGB correct berekend. 

Aftrek voor kosten van levensonderhoud voor kinderen jonger dan 21 jaar
Met de huidige update staat de aftrek voor kinderalimentatie in het alimentatieschema Contact- en zorgregeling standaard uit

Overige aanpassingen
Voor zover de tarieven ons bekend zijn deze verwerkt.
Aangepast zijn: belastingschijven, belastingtarieven, heffingskortingen, AOW-leeftijd.
Nog niet aangepast: Huur- en zorgtoeslag. 

Meerdere gebruikers 2015

Zoals eerder aangekondigd zullen we in 2015 onderscheid maken tussen kantoren met 1 gebruiker en kantoren met meerdere gebruikers. Vanaf 1-1-2015 kan op basis van het huidige abonnement met 1 gebruiker tegelijk worden ingelogd. Wanneer een andere gebruiker inlogt met dezelfde toegangsgegevens, zal de eerdere gebruiker uitgelogd worden.
Indien het nodig is om met meerdere gebruikers tegelijkertijd gebruik te maken van Split-Online, dan kunt u (een) extra medewerker(s) aanmaken. Dit kan via:

Overig - Gegevens wijzigen

Extra medewerkers zijn zichtbaar in het dossieroverzicht. Er kan geswitcht worden naar de andere medewerker, zodat alle berekeningen voor iedereen beschikbaar zijn.

U kunt nu reeds medewerkers toevoegen. Voor 2014 zal dit kosteloos zijn. Per 1-1-2015 kost iedere extra medewerker € 39,- per jaar. Wanneer er bijvoorbeeld met 3 medewerkers gebruik gemaakt wordt van Split-Online, dan zullen de kosten in 2015 € 399,- + 2 x € 39,- = € 477,- bedragen.
U mag hieruit concluderen dat we de basisprijs gelijk houden op € 399,-.

Kleine aanpassingen

Zoals u van ons gewend bent zijn we continu bezig Split-Online nog beter te maken. De meeste aanpassingen zijn het niet waard om te benoemen. Hieronder 3 aanpassingen waar we wel graag even aandacht op vestigen.

 • Indexering Behoefte uit het verleden met KGB
  In de situatie dat de behoefte werd berekend in het verleden en vervolgens werd geïndexeerd, kan door deze update een wijziging van bedragen optreden. Voorheen werd het eigen aandeel -/- KGB geïndexeerd. Dit is niet correct. Eerst dient het eigen aandeel te worden geïndexeerd om vervolgens het KGB er van af te trekken. Dit is met deze update gecorrigeerd. Wanneer een dossier met een dergelijke berekening uit het verleden wordt geopend, kan het zodoende zijn dat de behoefte van de kinderen iets hoger is.
 • Opgeven Besteedbaar inkomen
  In het scherm Besteedbaar Alimentatieplichtige/gerechtigde (BAP/BAG) is het mogelijk gemaakt om het besteedbaar inkomen rechtstreeks op te geven bij #121. Het opgegeven bedrag wordt doorgevoerd naar het scherm Behoefte (Menubalk: Berekeningen - Behoefte), zodat deze bedragen worden gebruikt voor de berekening van de behoefte volgens de Hof-methode.
 • Verbeterde print
  De specificatie van #104/105 (Rendementsgondslag Box 3) kon niet worden geprint. Dit is met deze update aangepast.

 

We gaan ervan uit dat u met deze update uw cliënten beter kunt informeren. Helaas is nog niet bekend wat de richtlijn wordt t.a.v. de Alleenstaande ouderkop.
Komt u zaken tegen die handiger kunnen, verbetering behoeven etc. geeft u deze dan aan ons door. Samen maken we Split-Online steeds beter. Steeds een stapje verder.

Met vriendelijke groet,

Split-Online