Terug

Nieuwsbrief mei 2015

  • KGB tijdens samenwonen verplaatst naar Kosten Kinderen

KGB tijdens samenwonen verplaatst naar Kosten Kinderen

Het KGB tijdens Samenwonen heeft een hele weg afgelegd de laatste 2 maanden. Van Besteedbaar AP naar Besteedbaar AG. En nu van Besteedbaar AG naar Kosten Kinderen.
De reden van de laatste verplaatsing is een betere aansluiting met het Rapport Alimentatienormen. In het rapport wordt aangegeven dat de het Netto GezinsInkomen wordt verhoogd met het KGB tijdens samenwonen. Rekentechnisch maakt het niet uit of het KGB dan wordt opgeteld bij het besteedbaar AP, het besteedbaar AG of bij het NGI zoals vermeld op het scherm Kosten Kinderen. De behoefte van de kinderen verandert derhalve niet door deze verplaatsing. Door de betere aansluiting bij het Rapport Alimentatienormen verwachten we dat de Rechterlijke macht de berekening makkelijker kan lezen.

Tekst Rapport Alimentatienormen:

c) Kindgebonden budget

Vanaf 1 januari 2013 wordt het kindgebonden budget niet langer verwerkt bij de draagkracht maar in de vaststelling van de behoefte. Op deze wijze wordt het kindgebonden budget volledig toegerekend aan het kind of de kinderen. Onder a) en b) hiervoor is al melding gemaakt van de wijze van verwerking van het kindgebonden budget. Ter verduidelijking wordt dit hier nogmaals apart behandeld. Met het kindgebonden budget dient als volgt rekening te worden gehouden:

  • bereken het besteedbaar inkomen van beide partijen ten tijde van het huwelijk/de samenleving op de hiervoor onder a), eerste alinea, beschreven wijze; 
  • vermeerder dit besteedbaar inkomen met het kindgebonden budget waar partijen ten tijde van hun huwelijk/samenleving (eventueel) recht op hadden;
  • bepaal vervolgens de behoefte van het kind aan de hand van het netto gezinsinkomen inclusief kindgebonden budget en de tabel "eigen aandeel kosten van kinderen";
  • berekenen daarna het kindgebonden budget na het uiteengaan (waar de ouder waar het kind verblijft aanspraak op kan maken) en trek dit af van de hiervoor bepaalde behoefte; 
  • wat resteert is het eigen aandeel van de ouders in de kosten van het kind.

Voorbeeld:

Besteedbaar inkomen man ten tijde van huwelijk/samenleving € 1.800 per maand
Besteedbaar inkomen vrouw ten tijde van huwelijk/samenleving € 1.150 per maand
Aanspraak kindgebonden budget ten tijde van huwelijk /samenleving € 50 per maand
Totaal besteedbaar gezinsinkomen € 3.000 per maand

In het scherm Kosten Kinderen vindt u nu dezelfde weergave... met de mogelijkheid om oppaskosten tijdens samenleven af te trekken.
De berekening van het KGB geschiedt nog steeds op basis van het invullen van het gezamenlijke verzamelinkomen. De vermogenstoets is nog steeds van toepassing (op basis van ingevuld vermogen bij #140/105 BAP/BAG). Tevens hebben we de mogelijkheid gemaakt om zelf het maandelijkse KGB in te vullen. Makkelijk wanneer over het KGB tijdens samenleven geen discussie bestaat tussen partijen.

NB:

Verandert er dan niets?
De behoefte van de kinderen blijft exact gelijk. Voor de behoefte van de partijen verandert er wel wat. Immers, door het KGB tijdens samenleven buiten het NGI (schermen BAP/BAG) te laten, wordt het NGI t.b.v de Hofmethode lager en dien ten gevolge de behoefte. Gezien het feit dat het KGB direct aan de kinderen wordt toegerekend, is het terecht dat dit niet de behoefte van partijen verhoogt.
Onze verwachting is, dat dit op geen enkele berekening een wijziging van partneralimentatie tot gevolg heeft. KGB tijdens samenleven duidt op lage inkomens. Wanneer vanuit die inkomens eerst kinderalimentatie wordt voldaan, dan is de verwachting dat er in geen enkel geval zoveel draagkracht zal zijn dat deze draagkracht hoger is dan de alimentatie volgens behoefte.