Terug

Nieuwsbrief mei 2016

  • Opstelling Behoefte gewijzigd
  • Enkele kleine aanpassingen

Opstelling Behoefte gewijzigd

Tot op heden was het in Split-Online mogelijk om de bijdrage van de behoeftige ouder aan de kinderkosten bij de behoefte (volgens 60%norm) op te tellen. Dit werd standaard gedaan, maar het was ook mogelijk om deze bijdrage uit te vinken. De gedachte is dat het deel van het inkomen dat AG gebruikt voor de kinderkosten niet meer beschikbaar is voor de invulling van de eigen behoefte. Dit was vertaald in een hogere behoefte.
Met de laatste update hebben we de benadering gewijzigd, waardoor de opstelling in Split-Online beter aansluit bij wat er werkelijk gebeurt.

De opstelling geeft nu weer:

  1. behoefte op basis van hof-norm (60%-norm)
  2. netto inkomen AG (rekeninghoudend met KGB en ZVW-premie)
  3. netto inkomen -/- deel dat wordt gebruikt voor kinderkosten
  4. behoeftigheid
  5. brutering van behoeftigheid.

Deze opstelling komt overeen met de uitspraak van

Rechtbank Overijssel 26-01-2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:1382

"Zoals hiervoor overwogen bedraagt het NBI van de vrouw € 1.144,00 per maand. Dit inkomen zal de rechtbank vermeerderen met het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop zoals hiervoor genoemd. De rechtbank stelt het NBI daarom op € 1.569,00 per maand. Nu het hier de persoonlijke behoefte van de vrouw betreft en zij van haar NBI per maand ook € 146,00 aan aandeel in de kosten van de kinderen zal moeten voldoen, ziet de rechtbank aanleiding om haar NBI te verlagen met haar aandeel in de kosten van de kinderen Het NBI van de vrouw wordt derhalve uiteindelijk gesteld op € 1.423,00."

Rekenkundig maakt het niet uit of de behoefte wordt verhoogd danwel het beschikbare inkomen wordt verlaagd met het aandeel in de kinderkosten. De berekeningen zullen door de gewijzigde opstelling niet wijzigen.

Enkele kleine aanpassingen

 bij Algemene heffingskorting en de arbeidskorting. We krijgen regelmatig de vraag waarom de algemene heffingskorting niet wordt berekend, want iedereen heeft er toch recht op. De algemene heffingskorting wordt wel berekend, echter deze bedraagt nihil bij een belastbaar inkomen box 1 groter dan € 66.421,-. Deze informatie is vermeld in de . De arbeidskorting is nihil bij een inkomen uit arbeid van € 111.590.

Bij besteedbare inkomens < € 1.550,- wordt de draagkracht voor KAL niet berekend met de forfaitaire formule, maar wordt deze overgenomen uit de draagkrachttabel. Wanneer zich deze situatie voordoet, dan is dit vanaf nu ook zichtbaar in het scherm en op de print. In plaats van de berekening van draagkrachtruimte naar draagkracht wordt de tekst zichtbaar: Overgenomen uit draagkrachttabel i.v.m. inkomen < € 1.550,-.

In het arbeidsinkomen was de auto van de zaak meegenomen als loon uit tegenwoordige arbeid. Dit is op zich correct, echter in de alimentatienormen wordt de auto van de zaak buiten de berekening te houden. Dit voorziet vooral op de bijtelling i.v.m. privégebruik. Echter, met een afnemende arbeidskorting naarmate het inkomen hoger wordt, heeft de bijtelling van de auto eveneens invloed op die arbeidskorting. Nu er voor is gekozen om de effecten van de auto van de zaak buiten een alimentatieberekening te houden, is het consequenter om de auto ook buiten beschouwing te laten bij de berekening van de arbeidskorting. Dit is binnen Split-Online ook consequent met de berekening van het belastbaar inkomen in box 1, waar eveneens geen rekening is gehouden met de auto van de zaak.
De auto wordt wel meegenomen bij de berekening van het verzamelinkomen/toetsinkomen voor het bepalen van het KGB.
Door de aanpassing kunnen berekeningen iets veranderen.

We vertrouwen erop dat Split-Online door deze kleine aanpassingen weer gebruiksvriendelijker is geworden. Hebt u punten voor verbetering? Zijn er zaken die verduidelijking behoeven? Laat het ons weten. Samen maken we Split-Online steeds een stapje beter.

Hartelijk groet,

Supportteam Split-Online.