Terug

Nieuwsbrief maart 2017

- Nooit samengewoond
- Kosten kinderen verder verfijnd
- Overige aanpassingen

Nooit Samengewoond

Het is nu mogelijk in zowel het scherm Personalia als in het scherm Kinderen aan te geven dat partijen nooit hebben samengewoond. Daarnaast hebben we naar aanleiding van de hier onderstaande tekst uit de alimentatienormen de inkomensberekening van partijen aangepast....

Alimentatienormen:
"De behoefte van een kind waarvan de ouders nooit in gezinsverband hebben samengeleefd, wordt bepaald aldus, dat het gemiddelde wordt genomen van de behoefte berekend op basis van het inkomen van de ene ouder (inclusief het voor het betreffende kind ontvangen kindgebonden budget) en de behoefte op basis van het inkomen van de andere ouder (eveneens inclusief het voor het betreffende kind ontvangen kindgebonden budget). De inkomens dienen dus niet bij elkaar te worden opgeteld. Het aldus gevonden eigen aandeel kan worden vermeerderd met de netto kosten van kinderopvang, dus na aftrek kinderopvangtoeslag en tegemoetkoming in die kosten door een werkgever. Als het om een eerste Rapport Expertgroep Alimentatienormen 2017 Pagina 8 van 51 versie januari 2017 8 vaststelling gaat en de ouder bij wie het kind woont nog niet de beschikking heeft over een bijdrage van de andere ouder, kan volstaan worden met een globale schatting van de kosten van het kind1." 

Als volgt geïnterpreteerd...
Het tussen haakjes gezette stuk tekst (eveneens inclusief het voor het betreffende kind ontvangen kindgebonden budget) is enigszins verwarrend. Een kind kan maar bij 1 ouder staan ingeschreven, en dus maar 1 ouder ontvangt het KGB. Het door de andere ouder ontvangen KGB is dan nihil.
De andere interpretatie is: wat zou het inkomen zijn van die ouder als het kind staat ingeschreven bij die ouder, en wat zou het inkomen van die andere ouder zijn wanneer het kind zou zijn ingeschreven bij die andere ouder. In beide gevallen wordt het besteedbare inkomen dan berekend op basis van alle fiscaliteiten die van toepassing zijn voor een alleenstaand ouder. Dus voor allebei inkomensafhankelijke combinatiekorting en voor beide een verhoging van het inkomen met het voor hen van toepassing zijnde KGB (standaard inclusief AOK!).

Hoewel we geen jurisprudentie hebben kunnen vinden waar het KGB bij beide ouders expliciet wordt berekend, hebben we het in Split-Online het mogelijk gemaakt om op die wijze te rekenen. 

Wijziging in het scherm KINDEREN
Als 'Nooit samengewoond' aangevinkt staat kan nu in het scherm Kinderen voor zowel AP als AG het KGB worden toegevoegd aan het inkomen. Split-Online rekent het KGB (standaard incl AOK) uit, zodra het verzamelinkomen van de desbetreffende ouder wordt ingevuld. Niets invullen betekent dus geen berekening van KGB!
Aldus wordt het besteedbare inkomen van beide ouders berekend en op basis van deze inkomens vervolgens per ouder de behoefte bepaald. Deze 2 behoeftes worden vervolgens gemiddeld.

Door Split-Online op deze wijze aan te passen, kan iedere interpretatie van de alimentatienormen worden ingevoerd. Vanzelfsprekend houden we jurisprudentie in de gaten en zullen we Split-Online aanpassen wanneer de berekening eenduidiger wordt.

Kosten Kinderen verder verfijnd

Extra kosten
Naast de oppaskosten na scheiding bestaat de mogelijkheid extra kosten op te voeren. Kosten waarvan verondersteld wordt dat deze niet meer in het tabelbedrag eigen aandeel passen. Hierbij kan gedacht worden aan uitzonderlijke opleidingskosten, medische kosten of bij voorbeeld de extra kosten die topsport met zich meebrengt. De kosten konden worden opgevoerd en deze werden tot op heden gelijkelijk verdeeld over alle kinderen. De werkelijkheid is waarschijnlijk dat deze de kosten van een specifiek kind verhogen. We hebben de mogelijkheid gemaakt dit aan te geven. De kosten hebben dus betrekking op alle kinderen of een specifiek kind.

NB! Over de oppaskosten na scheiding en de andere extra kosten wordt geen zorgkorting berekend. Ze worden beschouwd als verblijfsoverstijgend!

Kosten in de huishouding bij Co-ouderschap
Momenteel staan de kosten in de huishouding uitgesplitst naar:
- dagelijkse kosten (eten, drinken, verzorging) gebaseerd op het aantal dagen in de huishouding
- vakantiebudget
- huisvestingskosten

Dit zou ongeveer overeen moeten komen met 35% zorgkorting (verblijfskosten in geval van co-ouderschap). En afhankelijk van de hoogte van de inkomens/behoefte klopt dit ook in meer of mindere mate. Om aansluiting te kunnen hebben met de alimentatienormen hebben we de optie toegevoegd om de kosten in de huishouding op basis van een zorgkortingspercentage te bepalen. Standaard 35% per huishouding. Aanpasbaar.
We hebben de optie zorgkortingpercentage als standaard gemaakt. We vermoeden dat u het prettig vindt om aansluiting te hebben bij de alimentatienormen. Zowel de uitsplitsing van de verblijfskosten als het zorgkortingspercentage zijn niet tot stond gekomen op grond van diepgaand onderzoek en rekenwerk!

Hoger inkomen dan het gezinsinkomen destijds

Alimentatienormen
"
Stijging van het inkomen van een ouder behoort, voor zover dit inkomen door die stijging hoger wordt dan het (gezins)inkomen tijdens het huwelijk/de samenleving, in beginsel wel invloed uit te oefenen op de vaststelling van de behoefte: indien het gezinsverband zou hebben voortgeduurd, zou die verhoging immers ook een positieve invloed hebben uitgeoefend op het bedrag dat ten behoeve van de kinderen zou zijn uitgegeven. Voor het geval het inkomen van één van de ouders het voormalige gezinsinkomen overschrijdt, is daarom dat hogere inkomen van die ouder de maatstaf voor de bepaling van de kosten van de kinderen."

Indien zowel de schermen besteedbaar als de schermen draagkracht worden ingevuld kan Split-Online constateren dat het inkomen na scheiding van één van partijen hoger is dan het gezamenlijke besteedbare inkomen ten tijde van uiteengaan van partijen (#121 tbv kinderalimentatie).
Wanneer dit het geval is, berekent Split-Online de behoefte van de kinderen op basis van de actuele leeftijd van de kinderen, dit hogere inkomen en de tarieven die horen bij de draagkrachtberekening. U kiest zelf of u de nieuwe berekening wilt toepassen.

Overige aanpassingen

Bij overige loonbestanddelen kunt u onbeperkt andere loonbestanddelen met omschrijvingen toevoegen.
Het grijs van specificaties is vervangen door lichtblauw, zodat het scherm wat vrolijker oogt wanneer specificaties open staan.

Met deze aanpassingen zijn er nog meer mogelijkheden om de behoefte van de kinderen duidelijk te bepalen en te documenteren. Hebt u suggesties voor verbeteringen, laat het ons graag weten. Zo maken we samen Split-Online stap voor stap nog beter.

Het Split-Online Supportteam.