Terug

Nieuwsbrief juni 2017

  • Tarieven 2017_2
  • Vermogensopstelling aangepast
  • Andere kleine aanpassingen
  • De Jaarafsluiting - Split-Online Congres 2017 krijgt inhoud

Tarieven 2017_2

Binnenkort zullen de tarieven 2e helft 2017 beschikbaar zijn. Het betreft over het algemeen niet meer dan een kleine aanpassing van de bijstandsnorm, de basis huur en de in de bijstandsnorm opgenomen ziektekostenpremie. Zodra de cijfers zijn gepubliceerd door de expertgroep, zullen we deze verwerken in Split-Online.

Vermogensopstelling aangepast

Tot op heden werd er in de vermogensopstelling altijd van uitgegaan dat partijen gelijkelijk gerechtigd waren tot de zaken die deel uitmaken van het gemeenschappelijk vermogen (beperkte gemeenschap, eenvoudige gemeenschap). Dit hebben we nu aangepast. Vanaf nu kan worden aangegeven voor welk deel PERSOON 1 / AP is gerechtigd tot het gemeenschappelijk vermogen. Dit doet u door het ingeven van een %. Indien er meerdere gemeenschappen zijn, een beperkte en een eenvoudige gemeenschap bijvoorbeeld, dan kunt u per gemeenschap aangeven hoe groot de gerechtigdheid tot dat vermogen is.

De vermogensopstelling is hierdoor weer een stukje flexibeler geworden.

Andere kleine aanpassingen

  • Een hele kleine aanpassing, want slechts een tekstuele, is de toevoeging van de woorden "en zorgkorting" in de kolom "Ontvangen alimentatie" in het scherm SAMENLOOP in het blok "samenloop behoefte'. In deze kolom wordt aangegeven welk deel van de behoefte van een Ander Kind voor rekening van een Andere Onderhoudsplichtige komt. Wanneer die Andere Onderhoudsplichtige én alimentatie betaalt én voor het kind zorgt, dan is het van belang de totale kosten die voor rekening van de andere onderhoudsplichtige komen hier op te voeren. De resterende behoefte komt dan voor rekening van de resterende onderhoudsplichtigen (bijv. de AP en de nieuwe partner van AP.)
  • Zoals bekend kunt u in Split-Online een specificatie maken bij #41 (#60) om meerdere werkgevers op te voeren. We hebben de specificatie multifunctioneel gemaakt. Wanneer u een cliënt hebt die bijvoorbeeld wekelijks/maandelijks onregelmatig werkt, kunt u de specificatie nu ook gebruiken om een gemiddelde te berekenen.

De Jaarafsluiting - Split-Online Congres 2017 krijgt inhoud

In de nieuwsbrief van jl. mei hebben we de datum van het Split-Online Congres 2017 aangekondigd (14 december). De gedachten die we hadden over het programma zijn in hoog tempo concreet geworden.

De Inhoud:
De dag zal worden besteed aan het voeren van een rechtszaak. Een boeiende, gecompliceerde rechtszaak. Grote belangen, fiscaliteiten, processtrategie, onderhandelingen....en het oordeel van de Rechter.

In deze denkbeeldige casus zullen de belangen van de partijen worden behartigd door mr Agnes van Wieren en mr Rob van Coolwijk. U zult door hen worden meegenomen in de wijze waarop de belangen worden berekend en u krijgt inzicht in de motivatie voor de te voeren processtrategie.

De fiscale problematiek zal worden uitgelicht door een fiscalist

Het streven is om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Om te zoeken naar een oplossing waar beide partijen mee kunnen leven. Om u extra handvatten aan te reiken, is het idee dat een college onderhandelen gaat worden gegeven.

Maar mocht het niet lukken te komen tot een oplossing. Is de kloof onoverbrugbaar of wil of kan niemand bewegen, dan is er gelukkig altijd nog de rechter waarop een beroep kan worden gedaan.
En dat is tijdens het congres niet anders. We zijn zeer verheugd dat we de heer mr Jan Bram de Groot, senior Raadsheer Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden, bereid hebben gevonden om de zaak te beoordelen.

Met uw aanwezigheid zijn we er van overtuigd dat het een boeiende bruisende dag gaat worden.

Prijs: 59 euro

Deelnemen? Klik hier om u in te schrijven>>

Zomer

De zomervakantieperiode nadert. We wensen u alvast prachtige vrolijke zomermaanden en vakantie. In de weken dat u geen vakantie viert, kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht met uw vragen en opmerkingen.

Met vriendelijke groet,
Split-Online support-team.